BlackBerry Bold 9650 - Magazyn kluczy

background image

Magazyn kluczy

Magazyn kluczy — informacje

W magazynie kluczy w urządzeniu BlackBerry® mogą się znajdować następujące elementy. Aby uzyskać dostęp do
elementów w magazynie kluczy, należy wpisać hasło magazynu kluczy.

certyfikaty osobiste (pary składające się z certyfikatów i kluczy prywatnych)

certyfikaty, które są pobierane przy użyciu narzędzia synchronizacji certyfikatów programu BlackBerry® Desktop
Software

certyfikaty pobrane z serwera obsługującego LDAP lub z serwera obsługującego DSML

certyfikaty, które są pobierane z profilu urzędu certyfikacji

certyfikaty, które są importowane z urządzenia lub karty multimedialnej

certyfikaty, które są dodawane z wiadomości

certyfikaty główne zawarte w BlackBerry Desktop Software

klucze osobiste PGP® (pary składające się z kluczy publicznych i osobistych)

klucze publiczne PGP, które są pobierane z serwera certyfikatów LDAP

klucze publiczne PGP, które są importowane z urządzenia lub karty multimedialnej

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

295

background image

klucze publiczne PGP, które są dodawane z wiadomości

Zmiana hasła magazynu kluczy

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Naciśnij klawisz

> Zmiana hasła magazynu kluczy.

Synchronizacja hasła magazynu kluczy z hasłem urządzenia

Jeśli zsynchronizujesz hasło magazynu kluczy z hasłem urządzenia BlackBerry®, to przy zmianie hasła urządzenia
zmieni się również hasło magazynu kluczy, by automatycznie się do niego dostosować.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Zmień ustawienie pola Użyj hasła urządzenia jako hasła magazynu kluczy na Tak.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana po usunięciu hasła magazynu kluczy przez urządzenie

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Zmień ustawienie w polu Przekroczono limit czasu oczekiwania na hasło magazynu kluczy.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby uzyskać dostęp do kluczy prywatnych po usunięciu hasła magazynu kluczy przez urządzenie BlackBerry®,
należy wpisać hasło magazynu kluczy.

Automatyczne dodawanie kontaktów do aplikacji Kontakty podczas
dodawania elementów do magazynu kluczy

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Zaznacz pole wyboru Dodaj adres e-mail certyfikatu do kontaktów.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana usługi, za pomocą której urządzenie pobiera certyfikaty

W zależności od przedsiębiorstwa może nie być możliwa zmiana usługi, z której urządzenie BlackBerry® korzysta,
aby pobrać certyfikaty. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Zmień ustawienie w polu Usługa certyfikatów.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

296

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyłączanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych i
przywracania danych w magazynie kluczy

Domyślnie kopie zapasowe elementów w magazynie kluczy w urządzeniu BlackBerry® są tworzone lub
przywracane, gdy tworzone są kopie zapasowe lub przywracane są dane urządzenia. Jeśli ze względów
bezpieczeństwa nie chcesz tworzyć kopii zapasowej klucza prywatnego w komputerze ani przywracać go z
komputera, wyłącz automatycznie tworzenie kopii i przywracanie danych magazynu kluczy.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowej/przywracanie magazynu kluczy.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby włączyć automatyczne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych magazynu kluczy, zaznacz pole
wyboru Zezwalaj na tworzenie kopii zapasowej/przywracanie magazynu kluczy.

Zmiana częstości odświeżania list certyfikatów odwołanych

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. W sekcji Stan certyfikatu zmień ustawienia pola Wygasa po.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Urządzenie BlackBerry® automatycznie pobiera nowy stan odwołania, jeśli korzysta ono z elementu magazynu
kluczy, którego stan przekroczył ustawiony limit czasowy.

Odrzucanie list odwołanych certyfikatów z niezweryfikowanych
serwerów CRL

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.
3. Usuń zaznaczenie pola wyboru Akceptuj niezweryfikowane CRL.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Urządzenie BlackBerry® odrzuca listy odwołanych certyfikatów pochodzące z serwerów CRL, których nie może
sprawdzić usługa BlackBerry® MDS Connection Service.