BlackBerry Bold 9650 - Szyfrowanie

background image

Szyfrowanie

Szyfrowanie danych w urządzeniu – informacje

Jeśli szyfrowanie danych w urządzeniu BlackBerry® jest włączone, dane są szyfrowane za pomocą klucza
prywatnego podczas zapisywania w urządzeniu. Dotyczy to również danych napływających w czasie, gdy urządzenie
jest zablokowane. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do danych, następuje ich odszyfrowanie.

Szyfrowanie może obejmować nazwy kontaktów. Jeśli przy włączonej opcji szyfrowania i blokadzie urządzenia
zostanie odebrane połączenie, nazwa rozmówcy nie będzie widoczna na ekranie.

W przypadku uwierzytelniania za pomocą jednego z certyfikatów karty inteligentnej możliwe może być także (w
zależności od typu karty inteligentnej) użycie tego certyfikatu do zapewnienia szyfrowania dwuelementowego. Aby
uzyskać dostęp do zaszyfrowanej zawartości, należy podać hasło urządzenia, a także podłączyć urządzenie do
czytnika kart inteligentnych.

Po zablokowaniu urządzenia na górze ekranu pojawi się ikona otwartej kłódki. Oznacza to, że trwa proces
zabezpieczania danych, który obejmuje usunięcie kopi klucza prywatnego z pamięci tymczasowej urządzenia. Po
usunięciu klucza u góry ekranu pojawi się ikona kłódki.

Szyfrowanie plików — informacje

Szyfrowanie plików ma za zadanie chronić pliki zapisane w twoim urządzeniu BlackBerry® oraz na karcie
multimedialnej, jeśli taka znajduje się w twoim urządzeniu. Pliki w urządzeniu oraz na karcie multimedialnej można
zaszyfrować za pomocą klucza szyfrowania generowanego przez urządzenie, hasła urządzenia lub obu tych
elementów.

Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, dostęp do
plików znajdujących się na karcie multimedialnej można uzyskać tylko wtedy, gdy karta jest włożona do urządzenia.
Jeżeli pliki zostaną zaszyfrowane przy użyciu hasła urządzenia, dostęp do plików znajdujących się na karcie
multimedialnej można uzyskać za pośrednictwem dowolnego urządzenia, do którego zostanie włożona karta, pod
warunkiem, że znane jest hasło tego urządzenia.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

277

background image

Włączanie szyfrowania

Aby zaszyfrować dane w urządzeniu BlackBerry®, należy ustawić hasło dla urządzenia.

W zależności od ilości pamięci dostępnej do przechowywania plików w urządzeniu szyfrowanie plików w urządzeniu
może być niemożliwe.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.
3. Aby zaszyfrować dane w urządzeniu, w sekcji Pamięć urządzenia zaznacz pole wyboru Szyfruj.
4. Aby zaszyfrować pliki przechowywane na karcie multimedialnej i w urządzeniu, zaznacz pole wyboru Karta

multimedialna i wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, w polu Tryb zaznacz

wartość Klucz urządzenia.

• Aby szyfrować pliki za pomocą twojego hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło urządzenia.
• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania i hasła urządzenia, w polu Tryb zaznacz wartość Hasło i

klucz urządzenia.

5. Aby szyfrować także pliki takie jak zdjęcia, utwory i filmy, zaznacz pole wyboru Dołącz pliki multimedialne.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby zatrzymać szyfrowanie danych w urządzeniu, usuń zaznaczenie pola wyboru Pamięć urządzenia. Aby
zatrzymać szyfrowanie plików, usuń zaznaczenie pola wyboru Karta multimedialna.

Ustawianie poziomu szyfrowania

W przypadku włączonego szyfrowania danych w pamięci urządzenia BlackBerry® można określić poziom
szyfrowania używany przez urządzenie do ochrony danych odbieranych, gdy jest ono zablokowane.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.
3. Zmień ustawienia w polu Poziom.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Korzystanie z certyfikatu w celu szyfrowania kluczy ochrony
zawartości urządzenia

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

W przypadku włączonego szyfrowania danych w pamięci urządzenia BlackBerry, gdy czytnik kart inteligentnych
obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość użycia certyfikatu z karty inteligentnej w celu szyfrowania kluczy szyfrowania
znajdujących się na urządzeniu.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.
3. Zaznacz pole wyboru Ochrona dwuelementowa.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

278

background image

4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Klucze szyfrowania — informacje

Jeśli urządzenie BlackBerry® jest skojarzone z kontem e-mail wykorzystującym serwer BlackBerry® Enterprise
Server lub oprogramowanie BlackBerry® Desktop Redirector, urządzenie używa klucza szyfrowania w celu ochrony
danych wysyłanych pomiędzy serwerem BlackBerry Enterprise Server, programem BlackBerry Desktop Redirector i
urządzeniem.

Co 2 tygodnie należy generować nowy klucz szyfrowania.

Generowanie klucza szyfrowania

Aby wykonać tę czynność, twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry®
Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry Enterprise Server, który nie obsługuje tej funkcji, możesz
utworzyć klucz szyfrowania przy użyciu programuBlackBerry® Desktop Software, jeżeli zawiera on narzędzie do
konfiguracji poczty e-mail. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pomocy programu BlackBerry Desktop
Software.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń.
3. Zaznacz usługę.
4. Naciśnij klawisz

.

5. Kliknij polecenie Ponownie wygeneruj klucz szyfrowania.