BlackBerry Bold 9650 - Ustawienia VPN

background image

Ustawienia VPN

W zależności od opcji ustawionych przez administratora funkcja ta może nie być obsługiwana.

Profile VPN — informacje

Profil VPN zawiera informacje niezbędne do zalogowania się do sieci firmowej przy użyciu sieci VPN. W zależności
od przedsiębiorstwa w urządzeniu BlackBerry® może istnieć kilka profilów VPN. Więcej informacji na temat profilów
VPN można uzyskać od administratora.

Logowanie do sieci VPN

Twoje konto poczty elektronicznej musi korzystać z serwera BlackBerry® Enterprise Server obsługującego tę
funkcję. Więcej informacji można uzyskać u administratora.

Jeżeli do logowania do VPN korzystasz z tokena programowego, token musi znajdować się w urządzeniu, a
informacja o nim, która pojawia się w profilu VPN, musi być prawidłowa.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > VPN.
3. Aby połączyć się z siecią firmową, kliknij polecenie Zaloguj.

Zmiana nazwy użytkownika i hasła profilu VPN

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > VPN.
3. Zaznacz profil VPN

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

301

background image

4. Naciśnij klawisz

> Edytuj.

5. W polu Nazwa użytkownika wpisz nową nazwę użytkownika.
6. W polu Hasło wpisz nowe hasło.
7. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Token programowy — informacje

Do logowania się do sieci VPN może być konieczny token programowy. Token programowy zawiera kod PIN oraz
kod tokena, który jest co pewien czas ponownie generowany przez urządzenie. Więcej informacji na temat tokenów
programowych można uzyskać u administratora.

Zmiana tokena programowego dla profilu VPN

Aby wykonać tę czynność, token programowy, którego chcesz użyć, musi być zainstalowany w urządzeniu
BlackBerry®. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > VPN.
3. Zaznacz profil VPN
4. Naciśnij klawisz

> Edytuj.

5. Zmień wartość w polu Numer seryjny tokena.
6. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Zmiana kodu PIN tokena programowego w urządzeniu

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Tokeny programowe.
3. Kliknij token programowy > Określ PIN.