BlackBerry Bold 9650 - Sieć telefonii komórkowej

background image

Sieć telefonii komórkowej

Roaming

Roaming i roaming międzynarodowy — informacje

Gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem swojej macierzystej sieci bezprzewodowej, urządzenie BlackBerry® w
większości przypadków automatycznie nawiązuje połączenie z kolejną, odpowiednią siecią. Zdarza się, że w celu
uzyskania dostępu do innej sieci bezprzewodowej należy się w niej zalogować. W trakcie roamingu w górnej części
ekranu głównego pojawia się trójkątny wskaźnik roamingu.

Jeżeli urządzenie wymaga karty SIM, przed skorzystaniem z roamingu może być konieczne odpowiednie
skonfigurowanie karty SIM przez dostawcę usług bezprzewodowych.

Jeżeli zazwyczaj urządzenie łączy się z siecią CDMA i obsługuje roaming międzynarodowy, konieczne może być
uzyskanie od dostawcy usług bezprzewodowych karty SIM skonfigurowanej do korzystania z roamingu
międzynarodowego. Podczas podróży zagranicznych numer telefonu nie zmienia się.

Więcej informacji o usługach roamingu i związanych z nim opłatach można uzyskać u operatora.

Ręczne przełączanie sieci bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, plan taryfowy usług bezprzewodowych musi obejmować tę usługę, a urządzenie
BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Urządzenie podczas podróży automatycznie łączy się z odpowiednią siecią.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. W polu Tryb wyboru sieci zmień wartość na Ręczny.
4. Kliknij sieć bezprzewodową.
5. Kliknij opcję Wybierz sieć.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

237

background image

6. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Aby ponownie połączyć się z własną siecią bezprzewodową, w polu Tryb wyboru sieci zmień ustawienie na
Automatyczny.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej, 241

Łączenie z siecią GSM lub UMTS

Jeżeli zazwyczaj urządzenie BlackBerry® łączy się z siecią CDMA i obsługuje roaming międzynarodowy, konieczne
może być uzyskanie od dostawcy usług bezprzewodowych karty SIM skonfigurowanej do korzystania z roamingu
międzynarodowego.
1. Włóż kartę SIM do urządzenia. Więcej informacji na temat wkładania karty SIM można znaleźć w dokumentacji

drukowanej dołączonej do urządzenia.

2. W oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone, kliknij przycisk Tak.

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu

W zależności od używanego planu taryfowego w urządzeniu BlackBerry® można wyłączać usługi danych
(wiadomości e-mail, PIN, SMS z załącznikami i przeglądarka), pozostawiając aktywne jedynie funkcje telefonu i
podstawowych wiadomości tekstowych. Można także ustawić urządzenie, by wyłączało usługi danych w trybie
roamingu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych, zmień ustawienie pola Usługi danych.
• Aby włączyć lub wyłączyć usługę danych w trybie roamingu, zmień ustawienie pola W czasie roamingu.
• Aby w trybie roamingu otrzymać monit pozwalający na włączenie lub wyłączenie usługi danych, zmień

ustawienie pola W czasie roamingu na Monituj.

4. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej, 241

Ustawienie sieci bezprzewodowych do korzystania w trakcie roamingu

W zależności od dostawcy usług bezprzewodowych oraz sieci bezprzewodowej ta funkcja może nie być
obsługiwana.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.

• Aby łączyć się tylko z sieciami CDMA, w polu Technologia sieciowa wybierz opcję 1XEV.
• Aby łączyć się sieciami GSM® lub CDMA, w polu Technologia sieciowa wybierz opcję Globalnie.
• Aby łączyć się tylko z sieciami GSM, w polu Technologia sieciowa wybierz opcję GSM/UMTS. Ustaw

wartość pola Tryb sieciowy (zaleca się ustawienie pola Tryb sieciowy na 3G i 2G).

3. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

238

background image

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych

Lista preferowanych sieci bezprzewodowych — informacje

Dostawca usług bezprzewodowych może mieć umowy z innymi dostawcami usług bezprzewodowych, którzy
umożliwiają użytkownikowi korzystanie z ich usług podczas podróży. Lista preferowanych sieci bezprzewodowych
umożliwia ustalenie kolejności, w jakiej urządzenie BlackBerry® będzie się łączyło z innymi sieciami
bezprzewodowymi.

Urządzenie próbuje się połączyć z sieciami bezprzewodowymi w kolejności ich występowania na liście
preferowanych sieci bezprzewodowych. Podczas podróży urządzenie w pierwszej kolejności wyszukuje sieci
bezprzewodowe znajdujące się na liście. Jeśli żadna sieć bezprzewodowa z listy nie jest dostępna, urządzenie
automatycznie połączy się z kolejną dostępną siecią bezprzewodową.

Uwaga: W roamingu z reguły naliczane są dodatkowe opłaty. Więcej informacji na temat kosztów związanych z
roamingiem można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Dodawanie sieci bezprzewodowej do listy preferowanych sieci bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4. Naciśnij klawisz

> Dodaj sieć.

• Aby wyszukać sieć bezprzewodową w celu dodania jej do listy, kliknij opcję Wybierz z dostępnych sieci.

Kliknij sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby wyszukać sieć bezprzewodową, z której urządzenie już wcześniej korzystało, kliknij opcję Wybierz ze

znanych sieci. Kliknij sieć bezprzewodową. Kliknij opcję Wybierz sieć.

• Aby dodać sieć, kliknij opcję Ręczny wpis. Ustaw priorytet sieci. Wpisz kod MCC i MNC sieci.

5. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Usuwanie sieci bezprzewodowej z listy preferowanych sieci bezprzewodowych

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4. Zaznacz sieć bezprzewodową.
5. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

239

background image

6. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Zmiana kolejności preferowanych sieci

Aby wykonać tę czynność, urządzenie BlackBerry® musi być połączone z siecią GSM® lub UMTS®.

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych. Urządzenie BlackBerry łączy
się z sieciami w kolejności, w jakiej występują one na liście sieci preferowanych.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Naciśnij klawisz

> Lista preferowanych sieci.

4. Zaznacz sieć bezprzewodową.
5. Naciśnij klawisz

> Przenieś.

6. Kliknij nowe miejsce.
7. Naciśnij klawisz

> Zamknij.

Opcje sieci telefonii komórkowej

Zmiana prędkości połączenia w sieci bezprzewodowej

Większa prędkość połączenia wymaga więcej mocy z akumulatora.

Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych nie umożliwiają dokonywania zmian prędkości połączenia w sieci
bezprzewodowej.

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Zmień ustawienie w polu Tryb sieciowy.
4. Naciśnij klawisz Escape.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej, 241

Włączanie powiadamiania za pomocą diody sygnalizacyjnej LED o zasięgu sieci
bezprzewodowej

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Wyświetl > Ekran.
3. Zaznacz pole wyboru Dioda sygnalizacyjna zasięgu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Gdy urządzenie BlackBerry® nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED zacznie migać w kolorze
zielonym.

Aby wyłączyć powiadamianie o zasięgu sieci bezprzewodowej, usuń zaznaczenie pola wyboru Dioda
sygnalizacyjna zasięgu
.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

240

background image

Rozwiązywanie problemów z siecią telefonii komórkowej

Nie mogę się połączyć z siecią telefonii komórkowej

Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeżeli twoje urządzenie BlackBerry® korzysta z karty SIM, sprawdź, czy jest ona poprawnie włożona do

urządzenia.

• Jeżeli urządzenie zazwyczaj łączy się z siecią CDMA i obsługuje roaming międzynarodowy, sprawdź, czy

urządzenie znajduje się w trybie globalnego roamingu i czy karta SIM jest poprawnie włożona do urządzenia.

• Sprawdź, czy połączenie z żądaną siecią jest włączone.
• Sprawdź, czy twoje urządzenie jest połączone z siecią dostawcy usług bezprzewodowych. W przypadku

ręcznej zmiany używanej sieci urządzenie pozostanie połączone z nową siecią do czasu ponownego
ręcznego wybrania macierzystej sieci swojego dostawcy.

• Jeśli została ustawiona określona szybkość bezprzewodowego połączenia sieciowego, upewnij się, że

znajdujesz się w zasięgu sieci, która obsługuje tę szybkość połączenia.

• Jeśli twoje urządzenie ma funkcję Wi-Fi®, a dostawca usług bezprzewodowych obsługuje UMA, sprawdź, czy

opcja Połączenie z siecią nie jest ustawiona na Tylko Wi-Fi.

Informacje pokrewne

Włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego, 236
Zmiana preferencji połączeń UMA, 246
Ręczne przełączanie sieci bezprzewodowych, 237
Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu, 236

Komunikaty o błędach

Usługa danych niedostępna :

Opis

Komunikat ten pojawia się, gdy nie masz dostępu do usług danych w urządzeniu BlackBerry®.

Możliwe rozwiązania

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

Sprawdź, czy usługa danych w urządzeniu jest włączona.

W trybie roamingu sprawdź czy możesz korzystać z usługi danych.

Informacje pokrewne

Włączanie/wyłączanie usługi danych i ustawianie opcji roamingu, 236

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

241