BlackBerry Bold 9650 - Technologia Wi-Fi

background image

Technologia Wi-Fi

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® funkcja Wi-Fi® może nie być obsługiwana.

Łączenie się z siecią Wi-Fi — informacje

Dzięki technologii Wi-Fi® urządzenie BlackBerry® może połączyć się z Internetem, łącząc się z routerem
bezprzewodowym lub bezprzewodowym punktem dostępowym zainstalowanym w domu, w pracy albo w punkcie
aktywnym. Urządzenie wykorzystuje sieć Wi-Fi zamiast sieci telefonii komórkowej między innymi do przeglądania
stron WWW oraz wysyłania i odbierania wiadomości e-mail. Łącząc się z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi
możesz uniknąć opłat za przesył danych, które są pobierane podczas korzystania z sieci telefonii komórkowej.
Ponadto, w wielu przypadkach, dostępna jest większa prędkość połączenia.

Punkty aktywne są dostępne w wielu miejscach publicznych, takich jak biblioteki, lotniska, hotele i kawiarnie.
Niektóre punkty aktywne są darmowe, a za korzystanie z innych jest pobierana opłata. Dostawca usług
bezprzewodowych mógł wyposażyć twoje urządzenie w aplikację, która umożliwi ci zalogowanie się do hotspotu.
Jeżeli nie masz takiej aplikacji w urządzeniu, konieczne może być skonfigurowanie własnego konta online i
samodzielne zalogowanie.

Jeżeli masz punkt dostępowy lub router korzystający z funkcji Wi-Fi Protected Setup™, możesz się połączyć z nim
za pomocą tej funkcji.

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie zapisuje informacje o tym połączeniu. Dzięki temu następnym
razem, gdy znajdziesz się w zasięgu tej sieci, urządzenie połączy się z nią automatycznie.

Łączenie z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja Wi-Fi.
3. Aby połączyć się z publicznym punktem aktywnym lub z siecią Wi-Fi®, która nie wymaga uwierzytelniania,

zaznacz pole wyboru Pokaż tylko sieci otwarte.

4. Kliknij sieć Wi-Fi, z którą chcesz nawiązać połączenie.
5. Jeśli sieć Wi-Fi wymaga uwierzytelnienia, wpisz hasło dla tej sieci.

Nazwa aktywnej sieci Wi-Fi jest wyświetlana w górnej części ekranu głównego.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi, 248

Łączenie z siecią Wi-Fi za pomocą funkcji Wi-Fi Protected Setup

Jeśli używany bezprzewodowy router lub bezprzewodowy punkt dostępowy obsługuje funkcję Wi-Fi Protected
Setup™, możesz szybko nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi® bez konieczności wprowadzenia długiego hasła.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

242

background image

2. Kliknij Konfiguracja Wi-Fi > Inne sposoby połączenia.

• Aby używać przycisku Wi-Fi Protected Setup na routerze lub punkcie dostępowym, kliknij opcję Naciśnij

przycisk na routerze. Naciśnij przycisk Wi-Fi Protected Setup na routerze lub punkcie dostępowym. W
urządzeniu BlackBerry® kliknij Start.

• Aby używać kodu PIN, kliknij opcję Podaj kod PIN routera. W urządzeniu kliknij Start. Na ekranie urządzenia

zostanie wyświetlony kod PIN. Wprowadź kod PIN na ekranie administracyjnym routera lub punktu
dostępowego.

Samodzielne łączenie z siecią Wi-Fi

Jeśli znasz nazwę sieci Wi-Fi®, z którą chcesz się połączyć, możesz ręcznie nawiązać połączenie.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja Wi-Fi > Inne sposoby połączenia > Ręczne połączenie z siecią.
3. W polu SSID wpisz nazwę sieci Wi-Fi.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. W polu Typ zabezpieczenia kliknij typ zabezpieczenia sieci Wi-Fi i wpisz wymagane informacje.
6. Kliknij polecenie Zapisz i połącz.

Informacje pokrewne

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi, 244
Nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi, 248

Edycja, przenoszenie lub usunięcie zapisanej sieci Wi-Fi

1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja sieci Wi-Fi > Zapisane sieci Wi-Fi.
3. Zaznacz zapisaną sieć Wi-Fi®.
4. Naciśnij klawisz

.

• Aby zmienić opcje zapisanej sieci, kliknij polecenie Edytuj. Zmień dostępne opcje. Kliknij Zapisz.
• Aby przenieść zapisaną sieć i zmienić kolejność, w jakiej urządzenie BlackBerry® próbuje się połączyć z

zapisanymi sieciami, kliknij polecenie Przenieś. Kliknij nową lokalizację.

• Aby usunąć zapisaną sieć, kliknij polecenie Usuń.

Informacje pokrewne

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi, 244

Zapobieganie łączeniu się urządzenia z zapisaną siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja Wi-Fi > Zapisane sieci Wi-Fi.
3. Zaznacz zapisaną sieć Wi-Fi®.
4. Naciśnij klawisz

> Wyłącz.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

243

background image

Włączanie wyświetlania monitu, który pojawia się dla hotspotów

Domyślnie urządzenie BlackBerry® wyświetla monit, jeśli znajdzie się w zasięgu zapisanej sieci Wi-Fi®, która jest
punktem aktywnym. Jeśli wyłączysz te monity, istnieje możliwość ich ponownego włączenia.
1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Konfiguracja Wi-Fi.
3. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

4. Zaznacz pole wyboru Wyświetl monit, gdy w pobliżu zostanie znaleziony zapisany punkt aktywny.
5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi

Opcje wspólne

Opcja

Opis

Nazwa

Wpisz nazwę wyświetlaną dla sieci Wi-Fi®.

SSID

Wpisz nazwę sieci Wi-Fi.

Typ zabezpieczenia

Określ typ zabezpieczeń obsługiwany przez sieć Wi-Fi.

Typ pasma

Określ typ sieci Wi-Fi. Jeśli nie znasz typu sieci, nie zmieniaj ustawień w tym polu.

Rozgłaszanie SSID

Określ, czy sieć Wi-Fi ma rozgłaszać identyfikator SSID.

Dynamicznie
uzyskaj adres IP
oraz DNS

Określ, czy urządzenie BlackBerry® ma otrzymywać adres IP, maskę podsieci, ustawienia
DNS i adres bramy z sieci Wi-Fi.

Zezwalaj na
przekazywanie
punktu
dostępowego

Określ, czy urządzenie ma pozostać połączone z siecią Wi-Fi, gdy przemieszczasz się
pomiędzy obszarami zasięgu różnych bezprzewodowych punktów dostępowych.

Profil VPN

W razie potrzeby określ profil VPN do użycia z zapisaną siecią Wi-Fi.

Adres IP

Wpisz adres IP urządzenia.

Maska podsieci

Wpisz nazwę maski podsieci bezprzewodowego punktu dostępowego, z którym urządzenie
ma się połączyć.

Główny serwer DNS Wpisz adres głównego serwera DNS, z którym urządzenie ma się połączyć.
Pomocniczy serwer
DNS

Wpisz adres pomocniczego serwera DNS, z którym urządzenie ma się połączyć.

Domyślny adres
bramy

Wpisz domyślny adres IP bramy, z którym urządzenie ma się połączyć.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

244

background image

Opcja

Opis

Sufiks domeny

Wpisz nazwę domeny, z której urządzenie korzysta przy zmianie nazw hostów na adresy IP.

Opcje WEP

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń typu WEP.

Opcja

Opis

Wybierz klucz WEP

Określ typ klucza WEP dla sieci Wi-Fi.

Klucz WEP

Wpisz klucz WEP dla sieci Wi-Fi w formacie szesnastkowym.

Opcje osobiste WPA/WPA2

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń osobistych typu WPA/WPA2.

Opcja

Opis

Hasło

W razie potrzeby wpisz hasło WPA™ lub WPA2™-Personal używane do łączenia się z siecią
Wi-Fi.

Opcje firmowe WPA/WPA2

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń firmowych typu WPA/WPA2.

Opcja

Opis

Podtyp firmowy

W razie potrzeby określ używane w firmie zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Nazwa użytkownika

W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika używaną do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Hasło

W razie potrzeby wpisz hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Certyfikat CA

Określ certyfikat główny, którego urządzenie ma używać do sprawdzenia, czy łączy się z
właściwą siecią Wi-Fi.

Certyfikat klienta

Określ certyfikat uwierzytelnienia, z którego urządzenie ma korzystać podczas łączenia się z
siecią Wi-Fi.

Wewnętrzne
zabezpieczenie
łącza

W razie potrzeby określ protokół zabezpieczeń używany przez daną sieć Wi-Fi jako metoda
wewnętrznego uwierzytelnienia.

Token

Określ, czy używasz tokena sprzętowego do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Temat serwera

W razie potrzeby wpisz nazwę tematu serwera, z którego urządzenie ma korzystać do
sprawdzania, czy łączy się z właściwą siecią Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

245

background image

Opcja

Opis

Serwer SAN

W razie potrzeby wpisz nazwę serwera SAN, z którego urządzenie ma korzystać do
sprawdzania, czy łączy się z właściwą siecią Wi-Fi.

Instalowanie certyfikatu głównego w urządzeniu

Połączenie z niektórymi sieciami Wi-Fi® może nie być możliwe, jeśli w urządzeniu BlackBerry® nie jest
zainstalowany certyfikat główny. W takim przypadku należy go zainstalować, a następnie za pomocą narzędzia
synchronizacji certyfikatów oprogramowania BlackBerry® Desktop Software dokonać synchronizacji certyfikatu
głównego pomiędzy urządzeniem a komputerem. Więcej informacji można uzyskać w pomocy oprogramowania
BlackBerry Desktop Software lub kontaktując się ze swoim administratorem.

Ustawienia połączenia UMA

Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od planu usług bezprzewodowych. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych.

Korzystanie z połączenia UMA za pomocą sieci Wi-Fi — informacje

Jeśli dostawca usług bezprzewodowych obsługuje połączenia UMA (technologia znana również pod nazwą GAN) i
jesteś abonentem tej usługi, możesz mieć możliwość nawiązywania połączeń, odwiedzania stron WWW oraz
wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, PIN i tekstowych za pośrednictwem sieci Wi-Fi®. Urządzenie BlackBerry®
automatycznie przełącza się pomiędzy siecią telefonii komórkowej i siecią Wi-Fi zależnie od dostępności danej sieci
na obszarze, w którym korzystasz z urządzenia. Więcej informacji na temat połączeń UMA można uzyskać u
dostawcy usług bezprzewodowych.

Zmiana preferencji połączeń UMA

1. Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.
2. Kliknij Opcje sieci telefonii komórkowej.
3. Odpowiednio zmień wartość w polu Preferencje połączenia.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi, 248

Przesyłanie raportu diagnostycznego Wi-Fi

1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Sieci i połączenia > Sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij klawisz

> Rozwiązywanie problemów > Diagnostyka Wi-Fi.

4. Naciśnij klawisz

> Raport e-mail lub Raport PIN.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

246

background image

Ustawianie opcji dla raportów diagnostycznych Wi-Fi

Podczas ustawiania opcji dla raportów diagnostycznych Wi-Fi®, jeśli określisz domyślnego odbiorcę, to za każdym
razem, gdy będziesz wysyłać raport diagnostyczny Wi-Fi, urządzenie BlackBerry® wyśle go do tego właśnie
odbiorcy. Aby zachować możliwość wybierania odbiorcy osobno dla każdego kolejnego raportu, nie należy
wyznaczać adresata domyślnego.
1. Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
2. Kliknij Sieci i połączenia > Sieć Wi-Fi.
3. Naciśnij klawisz

> Rozwiązywanie problemów > Diagnostyka Wi-Fi.

4. Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

• Aby umieścić zaawansowane dane w raporcie diagnostycznym Wi-Fi, zmień pole Tryb wyświetlania na

Zaawansowane.

• Aby ustawić domyślnego odbiorcę raportów diagnostycznych Wi-Fi, wpisz informacje o kontakcie.

5. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uprawnienia aplikacji innych producentów do połączeń

Uprawnienie

Opis

USB

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń fizycznych,
takich jak kabel USB czy kabel RS-232, skonfigurowanych w urządzeniu
BlackBerry®.

Bluetooth

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń Bluetooth®.

Telefon

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą nawiązywać połączenia lub mieć
dostęp do dzienników połączeń.

Lokalizacja (GPS)

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z informacji
lokalizacyjnych GPS.

Sieć firmowa

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do Internetu lub
zasobów intranetu firmowego przez sieć firmową.

Internet operatora

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą mieć dostęp do Internetu poprzez
dostawcę usług bezprzewodowych (na przykład za pomocą bezpośredniego
połączenia z Internetem lub bramki WAP).

Sieć Wi-Fi (jeśli obsługiwana)

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą korzystać z połączeń Wi-Fi®.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

247

background image

Korzystanie z Wi-Fi przy pomocy VPN i tokenów programowych –
informacje

Jeśli Twoje urządzenie BlackBerry® ma funkcję Wi-Fi®, a firma korzysta z VPN do kontroli dostępu do swojej sieci,
możesz zalogować się na VPN i uzyskać dostęp do sieci firmowej poprzez sieć Wi-Fi. Jeśli twoje urządzenie ma
funkcję Wi-Fi®, do połączenia z siecią firmową za pośrednictwem sieci Wi-Fi może być wymagany token
programowy.

Technologia Wi-Fi – rozwiązywanie problemów

Nie mogę się połączyć z siecią Wi-Fi

W zależności od modelu urządzenia BlackBerry® funkcja Wi-Fi® może nie być obsługiwana.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Sprawdź, czy połączenie z siecią Wi-Fi jest włączone.
• Sprawdź, czy znajdujesz się w zasięgu sieci Wi-Fi.
• Upewnij się, że czas w urządzeniu jest zsynchronizowany z czasem sieciowym.
• Jeśli sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana w aplikacji konfiguracji Wi-Fi, może ona być ukryta. Spróbuj połączyć się

z siecią Wi-Fi ręcznie, jeśli znasz jej nazwę.

• W aplikacji konfiguracji Wi-Fi sprawdź, czy opcje połączenia z siecią Wi-Fi są prawidłowe.
• Jeśli sieć Wi-Fi została przełączona ręcznie, przełącz się do innej sieci Wi-Fi lub włącz w urządzeniu

BlackBerry wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

• Jeśli dostawca usług bezprzewodowych obsługuje połączenia UMA, upewnij się, że w preferencjach

połączenia nie jest ustawiona opcja Tylko sieć komórkowa.

• Jeśli twoje konto e-mail korzysta z serwera BlackBerry® Enterprise Server, urządzenie może uniemożliwiać

nawiązanie połączenia z określonymi bezprzewodowymi punktami dostępowymi. Więcej informacji na ten
temat można uzyskać u administratora.

• Jeśli używasz metody Push Button Setup, to upewnij się, że punkt dostępu ma włączoną funkcję Wi-Fi

Protected Setup™ i że została ona ustawiona na wysyłanie swojego profilu. Dopilnuj, aby inne urządzenie nie
próbowało podłączyć się w tym samym czasie i aby w tym trybie nie znajdował się więcej niż jeden punkt
dostępowy.

• Jeśli korzystasz z PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS lub EAP-SIM, aby połączyć się z siecią Wi-Fi,

upewnij się, że został zainstalowany certyfikat główny serwera urzędu certyfikacji, który stworzył certyfikat dla
serwera uwierzytelniania.

• Jeśli korzystasz z EAP-TLS, aby połączyć się z siecią Wi-Fi, upewnij się, że do urządzenia został dodany

certyfikat uwierzytelniania.

Informacje pokrewne

Włączenie lub wyłączenie połączenia sieciowego, 236
Łączenie z siecią Wi-Fi, 242
Samodzielne łączenie z siecią Wi-Fi, 243

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

248