BlackBerry Bold 9650 - Rozwiązywanie problemów z zegarem

background image

Rozwiązywanie problemów z zegarem

Data i godzina w urządzeniu nie jest prawidłowa

1. Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.
2. Naciśnij klawisz

> Ustaw czas.

3. Spróbuj wykonać jedną z poniższych czynności:

Jeśli w polu Ustaw czas wybrano opcję Automatycznie, naciśnij klawisz

> Aktualizuj czas.

Podczas podróży do innej strefy czasowej skonfiguruj ustawienia w polu Strefa czasowa, aby wyświetlana
data/godzina była właściwa dla tej strefy.

Jeśli urządzenie BlackBerry® znajduje się na obszarze, gdzie dokonano niedawno zmiany czasu na letni lub
zimowy, lub jeśli przekroczono granicę strefy czasowej, należy zaktualizować dane dotyczące czasu w
urządzeniu. Aby zaktualizować dane dotyczące czasu, naciśnij klawisz

> Pobierz aktualizacje stref

czasowych. Aby funkcja ta mogła być obsługiwana, twój plan taryfowy usług bezprzewodowych musi
zawierać usługi danych (takie jak wiadomości e-mail czy przeglądarka). Jeśli twoje konto e-mail korzysta z
serwera BlackBerry® Enterprise Server, aktualizacja danych dotyczących czasu może nie być możliwa.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Informacje pokrewne

Ustawianie daty i godziny, 193
Wyświetlanie drugiej strefy czasowej na zegarze, 194

Podręcznik użytkownika

Zegar

196