วิธีใช้ BlackBerry Bold 9650

background image

BlackBerry Bold 9650 Smartphone

คูมือผูใช

เวอรชัน: 6.0

หากตองการคูมือผูใชฉบับลาสุด โปรดไปที่ www.blackberry.com/docs/smartphones

background image

SWDT643442-941426-0131080132-029

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

10 อันดับแรก..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9

รูจักกับสมารทโฟนของคุณ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12

เคล็ดลับ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18

ปรับแตงในแบบของคุณ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

22

ช็อตคัต....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

29

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

31

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

32

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

33

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34

การแกปญหา: ช็อตคัต.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

34

โทรศัพท:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโทรศัพท...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

35

โทรเบอรฉุกเฉิน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

38

ระดับเสียง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

38

วอยซเมล.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

39

โทรดวน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

40

สายเรียกซอน, การสงตอสาย และการบล็อคการโทร.............................................................................................................................................................................................................................................................

41

การโทรเบอรเฉพาะและการโทรแบบอัจฉริยะ........................................................................................................................................................................................................................................................................

42

การประชุมสาย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

44

บันทึกการโทร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

45

หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

ตัวเลือกโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

47

ช็อตคัตโทรศัพท.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

49

การแกปญหา: โทรศัพท..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

50

คำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

52

ดำเนินการโดยใชคำสั่งเสียง....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

52

คำสั่งเสียงที่ใชได....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

52

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง................................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

ปดรายการตัวเลือกสำหรับคำสั่งเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมตเสียง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

ปรับปรุงการรูจำเสียง..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

53

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง......................................................................................................................................................................................................................................................................................

54

background image

ขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

55

อีเมล:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

55

ขอความ PIN...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

69

ขอความตัวอักษร.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

74

ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสำหรับขอความ...................................................................................................................................................................................................................................................................

82

เอกสารแนบ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

83

ขอความที่ปองกันของ S/MIME..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

85

ขอความที่เขารหัสที่สรางดวย IBM Lotus Notes....................................................................................................................................................................................................................................................................

91

PGP ขอความที่ปองกัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

91

ช็อตคัตขอความ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

96

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

98

การแกปญหา: ขอความ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

98

ไฟล:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

104

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไฟล......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

104

การจัดการไฟลและเอกสารแนบ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

106

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

109

การแกปญหา: เอกสารแนบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

109

มีเดีย........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

111

เพลง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

111

Podcast....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

114

วิดีโอ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

115

กลองวิดีโอ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

117

กลอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

118

รูปภาพ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

120

ขอความเสียง...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

122

เสียง\nเรียกเขา.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

124

ที่เก็บขอมูลมีเดีย......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

125

การถายโอนและการดาวนโหลดไฟลมีเดีย.............................................................................................................................................................................................................................................................................

128

รูปแบบไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน..................................................................................................................................................................................................................................................................................

129

ช็อตคัตมีเดีย............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

130

การแกปญหา: มีเดีย.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

131

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

133

เกี่ยวกับเสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน................................................................................................................................................................................................................................................................................

133

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ..............................................................................................................................................................................................................................................................

133

เพิ่มโปรไฟลที่กำหนดเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

133

การเพิ่มการเตือนผูติดตอ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

ปดเสียงอุปกรณของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

ไฟ LED กะพริบ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

134

background image

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

เปดเสียงกิจกรรม.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

135

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................

136

เบราเซอร.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

137

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

137

บุคมารกของเบราเซอร............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

140

ฟด RSS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

141

ตัวเลือกเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

142

การรักษาความปลอดภัยเบราเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

144

Push เบราเซอร........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

ช็อตคัตเบราเซอร....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

146

การแกปญหา: เบราเซอร.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

147

ปฏิทิน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

149

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปฏิทิน...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

149

การประชุม..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

150

การประชุมทางโทรศัพท.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

152

การซิงโครไนซปฏิทิน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

154

ตัวเลือกปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

155

ช็อตคัตปฏิทิน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

157

การแกปญหา: ปฏิทิน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

157

ผูติดตอ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

159

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูติดตอ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

159

การกำหนดผูติดตอเอง.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

160

การซิงโครไนซผูติดตอ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

162

กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล................................................................................................................................................................................................................................................................................................

163

รายชื่อผูติดตอหลายรายการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

ตัวเลือกรายชื่อผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

164

การแกปญหา: ผูติดตอ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

165

นาฬิกา.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

167

ตั้งคาวันที่ และเวลา.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

167

เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่ออุปกรณของคุณกำลังชารจ.................................................................................................................................................................................................................................................

167

เปลี่ยนหนาปดนาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

167

แสดงโซนเวลาที่สองบนนาฬิกา..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

167

เปดการเตือน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

ปดเสียงการเตือน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงการเตือน.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

เปดโหมดนาฬิกาปลุก.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

168

ตั้งคาตัวเลือกของโหมดนาฬิกาปลุก.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

background image

ใชนาฬิกาจับเวลา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

ใชตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

เปลี่ยนตัวเลือกการแจงตัวตั้งเวลา............................................................................................................................................................................................................................................................................................

169

การแกปญหา: นาฬิกา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

170

งานและบันทึกชวยจำ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

สงงานหรือบันทึกชวยจำ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

เปลี่ยนสถานะของงาน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

171

ซอนงานที่เสร็จแลว.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

แสดงงานในปฏิทิน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

172

เกี่ยวกับชนิด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

173

จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

174

สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ...................................................................................................................................................................................................................................................................

174

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ......................................................................................................................................................................................................................................................................

174

การพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

175

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพิมพ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

175

วิธีปอนขอความดวยการพิมพ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

ตัวเลือกการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

176

โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

177

พจนานุกรมที่กำหนดเอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

178

AutoText.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

179

ช็อตคัตการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

180

การแกปญหา: การพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

181

แปนพิมพ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก........................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

ตั้งคาสัญลักษณสกุลเงินดีฟอลต..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

ตั้งคาความเร็วเคอรเซอร..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

เปดเสียงปุมกด........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

182

ตั้งคาความไวแทร็คแพด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ปดเสียงแทร็คแพด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

การแกปญหา:แปนพิมพ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

183

ภาษา........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

เกี่ยวกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

เปลี่ยนภาษา.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

ใชช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ ขณะที่คุณกำลังพิมพ..................................................................................................................................................................................................................................

184

เพิ่มภาษาที่แสดง.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

184

background image

การลบภาษา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

การแกปญหา: ภาษา................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

185

การแสดงบนหนาจอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับไฟแบ็คไลท...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

ใชรูปภาพเปนวอลลเปเปอรของอุปกรณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

เปลี่ยนแบบอักษรที่แสดง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

186

การออรกาไนซแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก.........................................................................................................................................................................................................................................................................

187

เพิ่มขอความที่ปรากฏเมื่ออุปกรณของคุณล็อค........................................................................................................................................................................................................................................................................

188

ใชความเขมเฉดสีเทาหรือความเขมกลับดานเพื่อการแสดงบนหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................

188

เปดการแจงแบบ LED แฟลช สำหรับการครอบคลุมบริการไรสาย........................................................................................................................................................................................................................................

188

ธีม:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

188

การแกปญหา: การแสดงผล.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

189

เทคโนโลยี GPS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

เกี่ยวกับเทคโนโลยี GPS..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

เปดเทคโนโลยี GPS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

190

ตั้งคาอุปกรณรับสัญญาณ GPS ที่คุณใชในการติดตามการเคลื่อนไหวของคุณ.......................................................................................................................................................................................................................

190

เรียกใชตำแหนง GPS ของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

ปองกันไมใหบุคคลอื่นติดตามคนหาตำแหนงของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

191

ปดระบบชวยเหลือในการคนหาตำแหนง................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

191

แผนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

193

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

193

ตัวเลือกแผนที่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

195

ช็อตคัตแผนที่..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

การแกปญหา: แผนที่...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

196

แอปพลิเคชัน...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

เกี่ยวกับมัลติทาสกิ้ง.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

197

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น..............................................................................................................................................................................................................................................

197

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงานในพื้นหลัง......................................................................................................................................................................................................................................................................

197

เกี่ยวกับการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันเครือขายสังคม.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

198

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันการสงขอความแบบทันที......................................................................................................................................................................................................................................................................

199

ตองการรหัสผานอุปกรณของคุณกอนการเพิ่มแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................

199

ลบแอปพลิเคชัน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

ดูคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

ดูขนาดฐานขอมูลแอปพลิเคชัน...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

199

การแกปญหา: แอปพลิเคชัน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

200

background image

BlackBerry Device Software..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

201

เกี่ยวกับการอัปเดต BlackBerry Device Software...................................................................................................................................................................................................................................................................

201

อัปเดต BlackBerry Device Software จากเว็บไซต..................................................................................................................................................................................................................................................................

201

อัปเดต BlackBerry Device Software โดยการใช BlackBerry Desktop Software...................................................................................................................................................................................................................

202

การแกปญหา: BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................................................................................................................................

202

จัดการการเชื่อมตอ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

203

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับจัดการการเชื่อมตอ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

203

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

205

เทคโนโลยี Wi-Fi....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

209

เทคโนโลยี Bluetooth..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

214

พลังงานและแบตเตอรี่.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

222

ปดอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

222

ตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ......................................................................................................................................................................................................................................................

222

รีเซ็ตอุปกรณ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

222

ตรวจสอบระดับพลังงานแบตเตอรี่.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

222

เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่................................................................................................................................................................................................................................................................................

222

หนวยความจำและมีเดียการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

เกี่ยวกับมีเดียการด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

มีเดียการดที่สนับสนุน............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

ดูปริมาณพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูบนอุปกรณของคุณ.................................................................................................................................................................................................................................................................

224

ปดการสนับสนุนมีเดียการด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

224

ซอมแซมไฟลที่จัดเก็บในมีเดียการดหรือในอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................................................

224

เกี่ยวกับการบีบอัด...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เกี่ยวกับการเขารหัสไฟล.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เปดการเขารหัส.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

225

เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางและการประหยัดพื้นที่เก็บขอมูล...................................................................................................................................................................................................................................................

225

การแกปญหา: การเก็บขอมูลและมีเดียการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................

226

คนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

228

คนหารายการ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

228

ตั้งคาชนิดของรายการที่จะถูกรวมในการคนหา......................................................................................................................................................................................................................................................................

228

คนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

228

เกณฑการคนหาขอความ.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

229

ดำเนินการอื่นๆ กับผลลัพธการคนหาขอความ........................................................................................................................................................................................................................................................................

229

คนหาในขอความ ในไฟล หรือบนเว็บเพจ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

230

ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบการคนหาที่บันทึกไว..........................................................................................................................................................................................................................................................................

230

คนหาผูติดตอในสมุดแอดเดรสของหนวยงานของคุณ............................................................................................................................................................................................................................................................

230

ช็อตคัตการคนหา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

231

background image

ซิมการด..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

232

เกี่ยวกับสมุดโทรศัพทในซิมการด...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

232

เพิ่มผูติดตอในซิมการดของคุณ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

232

คัดลอกผูติดตอจากซิมการดของคุณไปที่รายชื่อผูติดตอของคุณ.............................................................................................................................................................................................................................................

232

คัดลอกผูติดตอจากรายชื่อผูติดตอของคุณลงในซิมการด........................................................................................................................................................................................................................................................

232

เปลี่ยนหรือลบผูติดตอในซิมการด..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

233

จัดเก็บขอความตัวอักษรบนซิมการดของคุณ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

233

เปลี่ยนชื่อที่แสดงสำหรับหมายเลขโทรศัพท...........................................................................................................................................................................................................................................................................

233

เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยซิมการด...............................................................................................................................................................................................................................................................................

233

ปองกันซิมการดของคุณดวยรหัส PIN....................................................................................................................................................................................................................................................................................

234

เปลี่ยนรหัส PIN ซิมการด.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

234

การรักษาความปลอดภัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

235

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย.......................................................................................................................................................................................................................................................................

235

ที่เก็บรหัสผาน.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

236

การเขารหัส.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

238

การลางหนวยความจำ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

240

ใบรับรอง................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

241

คีย PGP...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

248

เซิรฟเวอรออกใบรับรอง.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

253

ที่จัดเก็บคีย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

254

สมารทการด............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

256

การตั้งคา VPN.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

259

ตรวจสอบซอฟตแวรการรักษาความปลอดภัยดวยตนเอง.......................................................................................................................................................................................................................................................

260

การควบคุมแอปพลิเคชันอื่น...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

261

การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย..................................................................................................................................................................................................................................................................................

263

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

265

ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

265

รันรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

265

ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

265

ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย..........................................................................................................................................................................................................................................................................

266

ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได......................................................................................................................................................................................................................................................................

266

ดูหมายเลขเวอรชันของ BlackBerry Device Software บนอุปกรณของคุณ............................................................................................................................................................................................................................

266

การซิงโครไนซ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

267

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

267

ปรับอีเมลใหตรงกันภายในเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................................

267

ลบอีเมลในอุปกรณของคุณและในแอปพลิเคชันอีเมลของคุณบนคอมพิวเตอรของคุณ.........................................................................................................................................................................................................

267

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย............................................................................................................................................................................................................................................................

268

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

268

จัดการความขัดแยงในการปรับอีเมลใหตรงกัน.......................................................................................................................................................................................................................................................................

269

background image

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล..........................................................................................................................................................................................................................................................................

269

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ....................................................................................................................................................................................................................................................................

269

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ..................................................................................................................................................................................................................

269

การแกปญหา: การซิงโครไนซ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

270

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

272

เกี่ยวกับตัวเลือกระบบชวยเหลือในการเขาถึง.........................................................................................................................................................................................................................................................................

272

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึงหนาจอ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

272

ตัวเลือกเสียงและระบบชวยในการเขาถึงโทรศัพท..................................................................................................................................................................................................................................................................

273

ตัวเลือกระบบชวยการพิมพ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

275

เครื่องคิดเลข............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

276

ใชเครื่องคิดเลข.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

276

แปลงคาหนวยวัด....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

276

BrickBreaker...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

277

เกี่ยวกับ BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

277

แคปซูล BrickBreaker.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

277

การใหคะแนน BrickBreaker..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

เลน BrickBreaker....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

ปรับระดับเสียง........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

278

ตั้งคาความเร็วของไมตี............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

279

เกม Word Mole.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole....................................................................................................................................................................................................................................................................................

280

เกมที่มีผูเลนคนเดียว................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

281

เกมที่มีผูเลนหลายคน..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

282

การแกปญหา: Word Mole......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

283

คำศัพท....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

284

ประกาศทางกฎหมาย..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

289

background image

วิธีใชฉบับยอ

10 อันดับแรก

ผูใชอุปกรณ BlackBerry® ไดพูดออกมาแลว! นี่คือ 10 อันดับแรกของสิ่งที่พวกเขาอยากรูวาจะทำไดอยางไรในอุปกรณพวกเขา

ตั้งคาอีเมลแอดเดรส

1. คลิกไอคอน ติดตั้ง บนหนาจอหลัก

2. ในสวน ติดตั้ง ใหคลิกที่ไอคอน บัญชีอีเมล

3. ทำตามหนาจอเพื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณ เมื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณอยางถูกตองแลว คุณจะไดรับขอความยืนยัน หากตองการดูและจัดการขอความอีเมล ใหคลิกไอคอน ขอความ

บนหนาจอหลัก

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นตัวเลือกตอไปนี้ หากใช ใหเลือกหนึ่งตัวเลือก

บัญชีอินเทอรเน็ตเมล: ใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับบัญชีอีเมลที่มีอยูหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรือเพื่อสรางอีเมล

แอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ

บัญชีองคกร: หากผูดูแลระบบใหรหัสผานการเปดใชขององคกรกับคุณ ใหใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณของคุณกับบัญชีอีเมลที่ทำงานโดยใช BlackBerry® Enterprise Server

หากคุณพยายามตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ต (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรืออีเมลแอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ และไมเห็นตัวเลือกนี้ ใหติดตอผูดูแลระบบหรือผูใหบริการ

อุปกรณไรสาย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว, 62

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ

นอกเหนือจากการเปลี่ยนเสียง คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับระดับเสียง, LED, การสั่น และแจงเตือนระหวางการโทรไดอีกดวย
1. คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก

2. คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน > เสียงสำหรับโปรไฟลที่เลือก

• ในการเปลี่ยนเสียงเรียกเขา ใหคลิก โทรศัพท

• ในการเปลี่ยนตัวแจงหรือระบบเตือน ใหคลิกเพื่อขยายสวน คลิกตัวเลือก

3. ในฟลด เสียงเรียกเขา, เสียงตัวแจง หรือ เสียงระบบเตือน ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกที่เสียง

• ในการใชเสียงที่อยูในอุปกรณ BlackBerry® หรือมีเดียการด ใหคลิก เพลงทั้งหมด คนหาและคลิกที่เพลง

• ในการใชขอความเสียงที่บันทึกไว ใหคลิก ขอความเสียงทั้งหมด คนหาและคลิกที่ขอความเสียง

• ในการใชการแจงเตือนที่โหลดลวงหนา ใหคลิก การเตือนทั้งหมด คนหาและคลิกที่การเตือน

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งเสียงเรียกเขาของอุปกรณของฉันได, 51

คูมือผูใช