BlackBerry Bold 9650 - จัดการความขัดแย้งในการซิงโครไนซ์ข้อมูล

background image

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการปดการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย การเปลี่ยนตัวเลือกการแกปญหา ความขัดแยง และการ

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอ

มูลออรกาไนเซอร โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software