BlackBerry Bold 9650 - ทำให้โฟลเดอร์รายการที่ลบในคอมพิวเตอร์ของคุณว่างเปล่าจากอุปกรณ์ของคุณ

background image

ทำใหโฟลเดอรรายการที่ลบในคอมพิวเตอรของคุณวางเปลาจากอุปกรณของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การปรับอีเมลใหตรงกัน

3. หากฟลด บริการขอความ ปรากฏขึ้น ใหตั้งคาฟลดนี้เปนบัญชีอีเมลที่เหมาะสม

4. กดปุม

> กำจัดรายการที่ลบ

คูมือผูใช

การซิงโครไนซ

269