BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา: การพิมพ์

background image

การแกปญหา: การพิมพ

ฉันไมสามารถตรวจสอบตัวสะกด

คุณสามารถตรวจสอบเฉพาะตัวสะกดของขอความที่คุณพิมพเทานั้น คุณสามารถตรวจสอบตัวละกดไดในภาษาอังกฤษ แอฟริคานส อาหรับ คาตาลัน เช็ก เดนมารก ดัตช ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮีบรู

ฮังการีอิตาลี นอรเวย โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวีเดน หรือตุรกี

คูมือผูใช

การพิมพ

181