BlackBerry Bold 9650 - ตัวเลือกการพิมพ์

background image

ตัวเลือกการพิมพ

ตั้งคาสัญลักษณสกุลเงินดีฟอลต

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > แปนพิมพ

3. ตั้งคาฟลด ปุมสกุลเงิน

4. กดปุม

> บันทึก

หยุดการแสดงผูติดตอในรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > การพิมพ

3. สำหรับแปนพิมพ ใหคลิก ตัวเลือกสไตลขั้นสูง

4. ลางชองทำเครื่องหมาย ชื่อ

5. กดปุม

> บันทึก

เปดเสียงปุมกด

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

คูมือผูใช

การพิมพ

176

background image

2. คลิก การพิมพและการปอน > แปนพิมพ

3. ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เสียงปุมกด

4. กดปุม

> บันทึก

ปดเสียงแทร็คแพด

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > ความไวแทร็คแพด

3. ลางชองทำเครื่องหมาย เสียงหมุนบอล

4. กดปุม

> บันทึก

ในการเปดเสียงแทร็คแพดอีกครั้ง ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เสียงหมุนบอล

ตั้งคาความไวแทร็คแพด

คุณสามารถตั้งคาวิธีการตอบสนองของแทร็คแพดตอการสัมผัสของคุณ ระดับความไวสูงใชแรงกดนอยกวาระดับความไวต่ำกวา

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > ความไวแทร็คแพด

3. เปลี่ยนฟลด ความไวในแนวนอน และ ความไวในแนวตั้ง

4. กดปุม

> บันทึก

ตั้งคาความเร็วเคอรเซอร

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > แปนพิมพ

3. ตั้งคาฟลด ความเร็วปุมกด

4. กดปุม

> บันทึก