BlackBerry Bold 9650 - AutoText

background image

AutoText

เกี่ยวกับ AutoText

AutoText ออกแบบขึ้นเพื่อแทนที่ขอความที่คุณพิมพดวยรายการบันทึก AutoText ที่โหลดไวลวงหนา ถาคุณพิมพขอความที่สามารถแทนที่ไดดวยรายการบันทึก AutoText ขอความจะเปลี่ยนหลังจาก

ที่คุณกดปุม Space
อุปกรณ BlackBerry® ของคุณมีรายการบันทึก AutoText สำหรับแกไขขอผิดพลาดทั่วไปอยูในเครื่อง เชน AutoText จะเปลี่ยนจาก hte เปน the คุณสามารถสรางรายการบันทึก AutoText สำหรับขอ

ผิดพลาดในการพิมพทั่วไปหรือสำหรับตัวยอตางๆ ได เชน คุณอาจสรางรายการบันทึก AutoText ที่แทนที่ ttyl ดวย talk to you later

สรางรายการบันทึก AutoText

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > การแทนที่คำ

3. กดปุม

> ใหม

4. ในฟลด แทนที่ พิมพขอความที่ตองการแทนที่

5. ในฟลด ดวย ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• พิมพขอความที่ตองการนำมาแทนที่

• ในการแทรกมาโคร (เชน วันที่หรือเวลาปจจุบัน) ใหกดปุม

> แทรกมาโคร

6. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการทำใหรายการบันทึกเปนตัวอักษรตัวพิมพใหญตามที่คุณพิมพ ใหเปลี่ยนฟลด โดยใช เปน ตัวพิมพที่ระบุ

• ในการทำใหรายการบันทึกเปนตัวอักษรตัวพิมพใหญตามบริบท ใหเปลี่ยนฟลด โดยใช เปน ตัวพิมพอัจฉริยะ

7. ในฟลด ภาษา ใหเปลี่ยนภาษา

8. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนหรือลบรายการบันทึก AutoText

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > การแทนที่คำ

3. ไฮไลตรายการบันทึก AutoText

4. กดปุม

• ในการเปลี่ยนรายการบันทึก AutoText ใหคลิก แกไข เปลี่ยนรายการบันทึก กดปุม

> บันทึก

• ในการลบรายการบันทึก AutoText ใหคลิก ลบ

คูมือผูใช

การพิมพ

179

background image

ยกเลิกการเปลี่ยน AutoText

หากคุณสมบัติ AutoText เปลี่ยนคำที่คุณไมตองการใหเปลี่ยน คุณสามารถยกเลิกการเปลี่ยนแปลงนั้นได
ในการยกเลิกการเปลี่ยนที่ทำโดย AutoText ขณะที่คุณกำลังพิมพอยู ใหกดปุมนั้น สองครั้ง