BlackBerry Bold 9650 - การล้างหน่วยความจำ

background image

การลางหนวยความจำ

เกี่ยวกับการลางหนวยความจำ

การลางหนวยความจำออกแบบใหลบขอมูลสำคัญออกจากหนวยความจำชั่วคราวในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ ตัวอยางของขอมูลสำคัญรวมถึงขอมูลสำคัญในแคชสำหรับเบราเซอรของที่จัดเก็บ

คีย ขอมูลที่ไมไดเขารหัสจากขอความอีเมล รหัสผานการตรวจสอบสิทธิ์ LDAP และขอมูลจากใบรับรอง และการคนหาคีย
เมื่อเปดการลางหนวยความจำ แอปพลิเคชันในการลางหนวยความจำออกแบบใหลบขอมูลสำคัญโดยอัตโนมัติในสถานการณตอไปนี้:

เมื่อคุณใสอุปกรณของคุณไวในซองหนัง

เมื่อคุณไมใชงานอุปกรณของคุณในชวงเวลาที่กำหนด

เมื่อคุณซิงโครไนซกับเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนเวลา หรือโซนเวลาในอุปกรณของคุณ

เมื่อคุณล็อคอุปกรณของคุณ

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

240

background image

เปดการลางหนวยความจำ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใช

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนเมื่ออุปกรณของคุณลบขอมูลสำคัญจากหนวยความจำอุปกรณชั่วคราว

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ

• หากตองการปองกันอุปกรณ BlackBerry® ของคุณไมใหลบขอมูลสำคัญ เมื่อคุณใสอุปกรณของคุณในซองหนัง ใหลางชองทำเครื่องหมาย ลางเมื่อใสในซองหนัง

• หากตองการปองกันอุปกรณของคุณไมใหลบขอมูลสำคัญ เมื่ออุปกรณของคุณไมใชงานชวงระยะเวลาหนึ่ง ใหลางชองทำเครื่องหมาย ลางเมื่อไมใชงาน

• หากตองการเปลี่ยนระยะเวลาในการรอของอุปกรณของคุณ หลังจากที่คุณหยุดใชงานและกอนที่อุปกรณของคุณจะลบขอมูลสำคัญ ใหเปลี่ยนฟลด หมดระยะเวลาไมใชงาน

3. กดปุม

> บันทึก

ลบขอมูลแอปพลิเคชันที่สำคัญจากหนวยความจำอุปกรณชั่วคราว

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ

3. หากตองการลบขอมูลสำคัญในแอปพลิเคชันทั้งหมด ใหคลิก ลาง

ดูไอคอนสำหรับแอปพลิเคชันการลางหนวยความจำบนหนาจอหลัก

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย วางช็อตคัตโปรแกรมลางหนวยความจำบนหนาจอหลัก

4. กดปุม

> บันทึก