BlackBerry Bold 9650 - การเข้ารหัส

background image

การเขารหัส

เกี่ยวกับการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ

เมื่อเปดการเขารหัสของขอมูลในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ อุปกรณจะใชไพรเวตคียเพื่อเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ รวมทั้งขอมูลที่อุปกรณของคุณไดรับเมื่อถูกล็อคอยู อุปกรณของคุณจะ

ถอดรหัสขอมูลตอนที่คุณเขาใช

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

238

background image

คุณสามารถตั้งคาการเขารหัสเพื่อรวมหรือแยกผูติดตอของคุณได หากคุณเปดการเขารหัสของผูติดตอ และคุณรับโทรศัพทเมื่ออุปกรณของคุณล็อคอยู ชื่อผูโทรจะไมปรากฏบนหนาจอ
หากคุณใชใบรับรองสมารทการดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ คุณอาจสามารถใชใบรับรองสมารทการดเพื่อใหการเขารหัสแบบ 2 ปจจัยได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสมารทการด หากตองการเขาใชเนื้อหาขอมูลเขารหัส

คุณตองปอนรหัสผานอุปกรณของคุณและตองเชื่อมตออุปกรณของคุณกับเครื่องอานสมารทการดของคุณดวย
เมื่อคุณล็อคอุปกรณของคุณสัญลักษณแมกุญแจเปดจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอ เพื่อระบุวาอุปกรณของคุณกำลังอยูในกระบวนการรักษาความปลอดภัยขอมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการลบสำเนา

ไพรเวตคียจากหนวยความจำอุปกรณชั่วคราว สัญลักษณแมกุญแจเปดจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอเมื่อคุณลบคีย

เกี่ยวกับการเขารหัสไฟล

การเขารหัสไฟลออกแบบขึ้นเพื่อปกปองขอมูลที่คุณจัดเก็บในอุปกรณ BlackBerry® และในเดียการดที่สามารถใสในอุปกรณของคุณ คุณสามารถเขารหัสไฟลในอุปกรณและในมีเดียการดโดยใชคีย

เขารหัสที่คุณอุปกรณของคุณสรางขึ้น รหัสผานอุปกรณ หรือทั้งสองอยาง
หากคุณเขารหัสไฟลโดยใชคียเขารหัสที่อุปกรณสรางขึ้น คุณจะสามารถเขาใชไฟลในมีเดียการดไดเมื่อใสมีเดียการดในอุปกรณของคุณเทานั้น หากคุณเขารหัสไฟลโดยใชรหัสผานอุปกรณ คุณ

สามารถเขาใชไฟลในมีเดียการดไดในอุปกรณใดๆ ที่คุณใสมีเดียการด หากคุณทราบรหัสผานของอุปกรณนั้น

เปดการเขารหัส

ในการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ BlackBerry® คุณตองตั้งรหัสผานสำหรับอุปกรณของคุณ
คุณอาจไมสามารถเขารหัสไฟลในอุปกรณของคุณได ขึ้นอยูกับจำนวนพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูสำหรับการจัดเก็บไฟลในอุปกรณ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขารหัส

3. ในการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ ในสวน หนวยความจำอุปกรณ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เขารหัส

4. ในการเขารหัสไฟลที่ถูกเก็บไวในมีเดียการดและในอุปกรณของคุณ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย มีเดียการด แลวดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชคียการเขารหัสที่อุปกรณของคุณสรางขึ้น ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน คียบนอุปกรณ

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชรหัสผานอุปกรณของคุณ ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน รหัสผานอุปกรณ

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชคียเขารหัสและรหัสผานอุปกรณ ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน รหัสผานอุปกรณและคียบนอุปกรณ

5. ในการเขารหัสไฟลมีเดีย เชน รูปภาพ เพลง และวิดีโอ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย รวมไฟลมีเดีย

6. กดปุม

> บันทึก

ในการหยุดการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ ใหลางชองทำเครื่องหมาย หนวยความจำอุปกรณ ในการหยุดการเขารหัสไฟล ใหลางชองทำเครื่องหมาย มีเดียการด

ตั้งคาความรัดกุมของการเขารหัส

หากเปดการเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ คุณสามารถตั้งคาความรัดกุมของการเขารหัสที่อุปกรณใชเพื่อปกปองขอมูลที่คุณไดรับเมื่ออุปกรณล็อคอยูได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขารหัส

3. เปลี่ยนฟลด ความรัดกุม

4. กดปุม

> บันทึก

ใชใบรับรองเพื่อเขารหัสคียการเขารหัสบนอุปกรณของคุณ

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

คูมือผูใช

การรักษาความปลอดภัย

239

background image

หากคุณเปดการเขารหัสขอมูลที่จัดเก็บในอุปกรณ BlackBerry และเครื่องอานสมารทการดของคุณรองรับคุณสมบัตินี้ คุณสามารถใชใบรับรองจากสมารทการดเพื่อเขารหัสคียการเขารหัสบนอุปกรณ

ของคุณได

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขารหัส

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย การปองกันแบบ 2 ปจจัย

4. กดปุม

> บันทึก

เกี่ยวกับคียเขารหัส

หากอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชบัญชีอีเมลที่ใช BlackBerry® Enterprise Server หรือ BlackBerry® Desktop Redirector อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบขึ้นเพื่อใชคียเขารหัสสำหรับปองกัน

ขอมูลขณะที่ขอมูลเดินทางระหวาง BlackBerry Enterprise Server หรือ BlackBerry Desktop Redirector กับอุปกรณของคุณ
คุณควรสรางคียเขารหัสใหมทุกๆ 2 อาทิตย

สรางคียเขารหัส

ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณตองใช BlackBerry® Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ
หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry Enterprise Server ที่ไมสนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถสรางคียเขารหัสโดยใช BlackBerry® Desktop Software หากมีเครื่องมือการตั้งคาอีเมล สำหรับขอมูล

เพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > ขอมูลสถานะการรักษาความปลอดภัย

3. ไฮไลตบริการ

4. กดปุม
5. คลิก สรางคียเขารหัสใหม