BlackBerry Bold 9650 - ธีม:

background image

ธีม:

เกี่ยวกับธีม

คุณอาจตั้งคาธีมบนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณซึ่งเปลี่ยนวิธีแสดงรายการตางๆ เชน แอปพลิเคชัน สัญลักษณแสดง คำ และไอคอนได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ อุปกรณของ

คุณอาจมีธีมที่โหลดไวลวงหนาแลว หรือคุณอาจดาวนโหลดธีมที่อยูในรูปแบบไฟล .cod

คูมือผูใช

การแสดงบนหนาจอ

188

background image

สลับธีม

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก แสดง > การแสดงบนหนาจอ

3. ในสวน ธีม ใหคลิกที่ธีม

4. คลิก เปดใช
ในการลบธีม ใหคลิกที่ธีม คลิก ลบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

การแสดงผลของฉันเปลี่ยนแปลง, 189