BlackBerry Bold 9650 - เปิดการแจ้งแบบ LED แฟลช สำหรับการครอบคลุมบริการไร้สาย

background image

เปดการแจงแบบ LED แฟลช สำหรับการครอบคลุมบริการไรสาย

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก แสดง > การแสดงบนหนาจอ

3. ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย สัญลักษณแสดงความครอบคลุม LED

4. กดปุม

> บันทึก

เมื่ออุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสายแลว ไฟ LED จะกะพริบเปนสีเขียว
ในการปดการแจงความครอบคลุมบริการไรสาย ใหลางชองทำเครื่องหมาย สัญลักษณแสดงความครอบคลุม LED