BlackBerry Bold 9650 - ช็อตคัตไฟล์และเอกสารแนบ

background image

ช็อตคัตไฟลและเอกสารแนบ

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช

คนหาขอความในไฟลหรือเอกสารแนบ

กด F

ไปยังตำแหนงเคอรเซอรลาสุดหลังจากปดไฟลหรือเอกสารแนบและเปดใหมอีกครั้ง

กด G

ในสเปรดชีท

เลื่อนไปที่เซลลเฉพาะ

กด G

ดูเนื้อหาของเซลล

กดปุม Space

สลับเวิรกชีท

กด V ไฮไลตเวิรกชีท กดปุม Enter

ดูหรือซอนคอลัมนหรือแถว

กด H

ในการนำเสนอ

สลับมุมมองการนำเสนอ

กด M

ไปยังสไลดถัดไปเมื่อดูการนำเสนอในมุมมองสไลด

กด N

ไปยังสไลดกอนหนาเมื่อดูการนำเสนอในมุมมองสไลด

กด P

ไปยังตำแหนงเคอรเซอรลาสุดหลังจากปดการนำเสนอที่คุณดูในมุมมองขอความหรือในมุมอง
ขอความและสไลดและเปดใหมอีกครั้ง

กด G