BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา: การโทรออกด้วยเสียง

background image

การแกปญหา: การโทรออกดวยเสียง

ฉันไมสามารถโทรออกโดยใชคำสั่งเสียงได

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

• หากคุณใชอุปกรณที่ใช Bluetooth® เชน ชุดอุปกรณแฮนดฟรีในรถหรือชุดหูฟงไรสาย ใหตรวจสอบวาอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth สนับสนุนคุณสมบัตินี้ และคุณจับคูอุปกรณที่ใช

เทคโนโลยี Bluetooth กับอุปกรณ BlackBerry ของคุณแลว

• ตรวจสอบวาแปนพิมพไมไดล็อค

• ตรวจสอบวาภาษาที่คุณใชพูดคำสั่งเสียงเปนภาษาเดียวกับภาษาที่ใชในการโทรออกดวยเสียงที่คุณไดตั้งคาไวในตัวเลือกภาษาหรือไม ภาษาบางภาษาอาจไมสนับสนุน

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เทคโนโลยี Bluetooth, 214

เปลี่ยนภาษาสำหรับคำสั่งเสียง, 53

อุปกรณของฉันไมรูจักชื่อหรือหมายเลขในคำสั่งเสียง

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• พูดชื่อและนามสกุลของผูติดตอของคุณ

• ปรับการรูจำเสียงพูดหมายเลข

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปรับปรุงการรูจำเสียง, 53

คูมือผูใช

คำสั่งเสียง

54

background image

ขอความ

อีเมล:

ตั้งคาอีเมลแอดเดรส

1. คลิกไอคอน ติดตั้ง บนหนาจอหลัก

2. ในสวน ติดตั้ง ใหคลิกที่ไอคอน บัญชีอีเมล

3. ทำตามหนาจอเพื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณ เมื่อตั้งคาอีเมลแอดเดรสของคุณอยางถูกตองแลว คุณจะไดรับขอความยืนยัน หากตองการดูและจัดการขอความอีเมล ใหคลิกไอคอน ขอความ

บนหนาจอหลัก

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจเห็นตัวเลือกตอไปนี้ หากใช ใหเลือกหนึ่งตัวเลือก

บัญชีอินเทอรเน็ตเมล: ใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับบัญชีอีเมลที่มีอยูหนึ่งบัญชีหรือมากกวา (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรือเพื่อสรางอีเมล

แอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ

บัญชีองคกร: หากผูดูแลระบบใหรหัสผานการเปดใชขององคกรกับคุณ ใหใชตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมโยงอุปกรณของคุณกับบัญชีอีเมลที่ทำงานโดยใช BlackBerry® Enterprise Server

หากคุณพยายามตั้งคาบัญชีอีเมลอินเทอรเน็ต (ตัวอยางเชน Windows Live™ Hotmail®) หรืออีเมลแอดเดรสใหมสำหรับอุปกรณของคุณ และไมเห็นตัวเลือกนี้ ใหติดตอผูดูแลระบบหรือผูใหบริการ

อุปกรณไรสาย

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับบัญชีอีเมลสวนตัว, 62

การเขียนและการสงอีเมล

สงอีเมล

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> เขียนขอความอีเมล

3. พิมพอีเมลแอดเดรสหรือชื่อผูติดตอในฟลด ถึง

4. พิมพขอความ

5. กดปุม

> สง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

คนหาผูติดตอในสมุดแอดเดรสของหนวยงานของคุณ, 160

กลุมรายชื่อสงอีเมลสวนบุคคล, 163

ฉันไมสามารถสงขอความ, 98

สงขอความอีกครั้ง

คุณไมสามารถเปลี่ยนขอความตัวอักษรกอนที่คุณจะสงขอความอีกครั้ง
ในขอความที่สง ใหกดปุม

• ในการเปลี่ยนแปลงขอความ ใหคลิก แกไข เปลี่ยนแปลงขอความ กดปุม

> สง

คูมือผูใช