BlackBerry Bold 9650 - เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมต์เสียง

background image

เปลี่ยนตัวเลือกสำหรับพรอมตเสียง

หลังจากคุณพูดคำสั่งเสียง พรอมตเสียงอาจขอขอมูลหรือความชัดเจนเพิ่มเติม หรือพรอมตเสียงอาจอานคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การจัดการการโทร > การโทรออกดวยเสียง

• ในการปดพรอมตเสียง ใหเปลี่ยนฟลด พรอมตเสียง เปน ไมมีพรอมต

• ในการเปดพรอมตเสียง ใหเปลี่ยนฟลด พรอมตเสียง เปน พรอมตพื้นฐาน

• ในการเปดพรอมตเสียงและใหพรอมตเสียงอานคำแนะนำที่ปรากฏบนหนาจอดวย ใหเปลี่ยนฟลด พรอมตเสียง เปน พรอมตแบบละเอียด

3. กดปุม

> บันทึก