BlackBerry Bold 9650 - ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบการค้นหาที่บันทึกไว้

background image

ดู เปลี่ยนแปลง หรือลบการคนหาที่บันทึกไว

1. คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก

2. กดปุม

> คนหา

3. กดปุม

• ในการดูรายการการคนหาที่บันทึกไว ใหคลิก เรียกคืน

• ในการเปลี่ยนการคนหาที่บันทึกไว ใหคลิก เรียกคืน ไฮไลตการคนหา กดปุม

> แกไขการคนหา เปลี่ยนเกณฑการคนหา กดปุม

> บันทึก

• ในการลบการคนหาที่บันทึกไว ใหคลิก เรียกคืน ไฮไลตการคนหา กดปุม

> ลบการคนหา