BlackBerry Bold 9650 - เปลี่ยนสถานะของงาน

background image

เปลี่ยนสถานะของงาน

1. คลิกไอคอน งาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. ไฮไลตงาน

3. กดปุม

• หากตองการทำเครื่องหมายงานเปนเสร็จสมบูรณ ใหคลิก ทำเครื่องหมายเปนเสร็จสิ้นแลว

• หากตองการทำเครื่องหมายงานเปนถูกเลื่อน อยูระหวางดำเนินการ หรือกำลังรอ ใหคลิก เปด เปลี่ยนฟลด สถานะกดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

งานและบันทึกชวยจำ

171