BlackBerry Bold 9650 - เทคโนโลยี Bluetooth

background image

เทคโนโลยี Bluetooth

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Bluetooth

เกี่ยวกับ เทคโนโลยี Bluetooth

เทคโนโลยี Bluetooth® ไดรับการออกแบบใหคุณสรางการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth เชน ชุดแฮนดฟรีในรถหรือชุดหูฟง

สเตอริโอแบบไรสาย

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

214

background image

กอนที่คุณจะเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth คุณตองเปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth บนอุปกรณทั้งคูกอน แลวจับคูอุปกรณ การจับคูจะสรางความ

สัมพันธระหวางอุปกรณ และโดยปกติจะทำเพียงครั้งเดียวเทานั้น
หลังจากคุณจับคูอุปกรณแลว คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณไดเมื่ออุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth อยูภายในชวงสัญญาณของอุปกรณ BlackBerry ของคุณ (ชวงสัญญาณโดยทั่วไปคือประมาณ 10

เมตร) เพื่อผลลัพธที่ดีที่สุด ใหจัดตำแหนงอุปกรณ BlackBerry ใหอยูในแนวตรงกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ตัวอยางเชน หากอุปกรณ BlackBerry ของคุณเก็บอยูทางดานขวาของคุณ ใหใส

ชุดหูฟงที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ไวที่หูขวา
เมื่อคุณเปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth หรือเมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับอุปกรณอื่นที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth สัญลักษณแสดงสถานะ เทคโนโลยี Bluetooth จะปรากฏขึ้นที่

ดานบนของหนาจอหลัก

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. เลือกชองทำเครื่องหมาย Bluetooth
หากตองการปดเทคโนโลยี Bluetooth® ใหลางชองทำเครื่องหมาย Bluetooth

จับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

คุณตองจับคูอุปกรณ BlackBerry® ของคุณกับอุปกรณที่ใช Bluetooth® กอนจึงจะสามารถเชื่อมตอกันได สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth สำหรับการจับคู

โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth
1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth > เพิ่มอุปกรณใหม > คนหา

3. คลิกอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

4. หากจำเปน ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ไมมีแปนพิมพ (เชน หูฟงไรสาย) ในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ ใหพิมพรหัสผานการจับคูที่ปรากฏบนอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth หรือมี

ใหในเอกสารที่ใหมากับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth สวนใหญรหัสผานมักเปนรหัสตัวเลข หรือตัวอักษรและตัวเลข

• หากอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth มีแปนพิมพ (เชน แลปทอป) ใหพิมพรหัสผานการจับคูของคุณเองบนอุปกรณทั้งคู

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth, 215

ฉันไมสามารถจับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ได, 220

เชื่อมตอกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู

ในการดำเนินการนี้ ตองเปดเทคโนโลยี Bluetooth® และอุปกรณ BlackBerry® ของคุณตองจับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth
อุปกรณ BlackBerry ของคุณอาจพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth โดยอัตโนมัติเมื่อเปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth และอยูภายในชวงสัญญาณ

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ไฮไลตอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

4. กดปุม

> เชื่อมตอ

5. หากจำเปน ใหตรวจสอบวาหมายเลขเดียวกันปรากฏขึ้นในกลองโตตอบบนอุปกรณทั้งคู
ในการยกเลิกการเชื่อมตอจากอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู ใหไฮไลตอุปกรณนั้น กดปุม

> ยกเลิกการเชื่อมตอ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

215

background image

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth, 215

ฉันไมสามารถจับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ได, 220

สลับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกันระหวางใชสาย

ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปดเทคโนโลยี Bluetooth®

ในระหวางการโทร ใหกดปุม

> เปดใช <อุปกรณ Bluetooth>

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth, 215

ใชผูติดตอรวมกับชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ไฮไลตชุดอุปกรณในรถที่ใช Bluetooth®

4. กดปุม

> ถายโอนผูติดตอ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถใชผูติดตอรวมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกัน, 221

รับไฟลมีเดียโดยใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปดเทคโนโลยี Bluetooth®
เมื่อไฟลมีเดียถูกสงมายังอุปกรณ BlackBerry® ของคุณโดยใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

1. ในกลองโตตอบที่ปรากฏขึ้น ใหคลิก ใช

2. ในรายการดรอปดาวน ใหคลิกตำแหนงที่จะบันทึกไฟล

3. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth, 215

สงไฟลมีเดีย

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอไปยังแอปพลิเคชันที่คุณไดติดตั้งไว เชน Facebook® สำหรับอุปกรณ BlackBerry® และ YouTube® สำหรับอุปกรณ BlackBerry คุณสามารถสงไดเฉพาะไฟลมีเดียที่คุณ

เพิ่ม

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. คลิกประเภทมีเดีย

3. คลิกชนิด หากจำเปน

4. ไฮไลตไฟลมีเดีย

5. กดปุม

• ในการสงภาพหรือวิดีโอ ใหคลิก สง คลิกประเภทของขอความหรือแอปพลิเคชัน

• ในการสงไฟลเสียง ใหคลิกตัวเลือกสงสำหรับประเภทขอความ

6. หากจำเปน ใหเปดเทคโนโลยี Bluetooth® และเลือกอุปกรณหรือจับคูกับอุปกรณ

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

216

background image

เปลี่ยนชื่ออุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกัน

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ไฮไลตอุปกรณที่ใช Bluetooth® ที่จับคู

4. กดปุม

> คุณสมบัติอุปกรณ

5. ในฟลด ชื่ออุปกรณ ใหเปลี่ยนชื่ออุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

6. กดปุม

> บันทึก

ลบอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู

ในการดำเนินการนี้ คุณตองยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry® กับอุปกรณที่ใช Bluetooth®
1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ไฮไลตอุปกรณที่ใช Bluetooth® ที่จับคู

4. กดปุม

> ลบอุปกรณ

ตัวเลือกเทคโนโลยี Bluetooth

โปรไฟล เทคโนโลยี Bluetooth

บางโปรไฟลอาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณและเครือขายไรสาย

ตัวเลือก

รายละเอียด

แหลงสัญญาณเสียง (A2DP)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณสงสัญญาณเสียงจากอุปกรณ BlackBerry ของคุณไปยังอุปกรณที่ใช Bluetooth® ซึ่งสนับสนุนเสียงสเตอริโอ เชน ชุดหูฟงสเตอริโอ
ลำโพง และชุดอุปกรณในรถ

การควบคุมระยะไกล A/V
(AVRCP)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณใชปุมบนชุดหูฟงที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth เพื่อดำเนินการตางๆ เชน ปรับระดับเสียง หรือเลนไฟลมีเดียถัดไป หรือไฟลกอนหนานี้บน
อุปกรณ BlackBerry ของคุณ

การถายโอนขอมูล

บริการนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งสนับสนุนการถายโอนขอมูล เชน ไฟลมีเดีย

การเชื่อมตอเดสกทอป

บริการนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งรัน BlackBerry® Desktop Software เพื่อใหคุณ
สามารถซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรของคุณได

เครือขายผานสายโทรศัพท
(DUN)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณใชอุปกรณ BlackBerry ของคุณเปนโมเด็มเมื่อทำการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งรัน BlackBerry Desktop
Software

แฮนดฟรี (HFP)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับชุดหูฟงและชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งสนับสนุนโปรไฟลแฮนดฟรี

ชุดหูฟง (HSP)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับชุดหูฟงที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งสนับสนุนโปรไฟลชุดหูฟง

โปรไฟลการเขาถึงขอความ
(MAP)

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณใชชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth กับอุปกรณ BlackBerry ของคุณในการแจงเมื่อมีขอความใหม โปรไฟลนี้ยังชวยใหคุณอาน
ลบ เบราส เขียน และสงขอความได

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

217

background image

ตัวเลือก

รายละเอียด

โปรไฟลพอรตอนุกรม

โปรไฟลนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งสนับสนุนการเชื่อมตอเดสกทอป บายพาสแบบไรสาย และ
การถายโอนขอมูล

การเขาถึง SIM

หากอุปกรณ BlackBerry ของคุณใชซิมการด โปรไฟลนี้ชวยใหคุณใชชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ในการควบคุมซิมการดในอุปกรณ
BlackBerry ของคุณเพื่อใหสามารถโทรออกและรับสายโดยใชชุดอุปกรณในรถได เมื่อคุณใชคุณสมบัตินี้ บริการขอมูล (บริการเบราเซอร, ขอความอีเมล,
ขอความ PIN และขอความ MMS) จะใชไมไดในอุปกรณของคุณ และบริการโทรศัพทจะเขาใชไดโดยผานชุดอุปกรณในรถเทานั้น กอนที่คุณจะใชคุณสมบัตินี้
คุณตองปอนรหัสตัวอักษรและตัวเลข 16 ตัวที่สรางโดยชุดอุปกรณในรถในอุปกรณ BlackBerry ของคุณ

บายพาสแบบไรสาย

บริการนี้ชวยใหคุณเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry ของคุณกับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ซึ่งรัน BlackBerry Desktop Software เพื่อใหคุณ
สามารถสงและรับขอความอีเมล และซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรของคุณไดโดยไมตองเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย ในการใชบริการนี้ บัญชีอีเมลของคุณ
ตองใช BlackBerry® Enterprise Server

ปองกันอุปกรณของคุณไมใหสงผูติดตอไปยังอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth อื่นๆ

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. เปลี่ยนฟลด การถายโอนผูติดตอ

5. กดปุม

> บันทึก

ในการใหอุปกรณของคุณสงผูติดตอไปยังอุปกรณที่ใช Bluetooth® อื่นๆ อีกครั้ง ใหเปลี่ยนฟลด การถายโอนผูติดตอ เปน ทั้งหมด

จำกัดการโทรออก

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. ตั้งคาฟลด อนุญาตการโทรออก เปน ไม หรือ หากปลดล็อค

5. กดปุม

> บันทึก

ตั้งคาอุปกรณ BlackBerry ของคุณใหมองเห็นได

หากคุณตั้งคาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใหมองเห็นได อุปกรณที่ใช Bluetooth® จะพบอุปกรณของคุณได

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ตั้งคาฟลด มองเห็นได เปน 2 นาที
หลังจากนั้นสองนาที ฟลด มองเห็นได จะเปลี่ยนเปน ไม โดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนชื่อการจับคูสำหรับอุปกรณ BlackBerry ของคุณ

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

218

background image

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. ในฟลด ชื่ออุปกรณ ใหพิมพชื่อที่ใชสำหรับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

5. กดปุม

> บันทึก

ปดการแจงการเชื่อมตอ เทคโนโลยี Bluetooth

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. ลางชองทำเครื่องหมาย ตัวบงชี้สถานะการเชื่อมตอ LED

5. กดปุม

> บันทึก

ในการเปดการแจงการเชื่อมตอ Bluetooth® อีกครั้ง ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย ตัวบงชี้สถานะการเชื่อมตอ LED

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเชื่อมตอ หรือมีการจับคู

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. ไฮไลตอุปกรณที่ใช Bluetooth® ที่จับคู

4. กดปุม

> คุณสมบัติอุปกรณ

5. ตั้งคาฟลด เชื่อถือได เปน ใช

6. กดปุม

> บันทึก

ในการเปดพรอมตอีกครั้ง ใหตั้งคาฟลด เชื่อถือได เปน พรอมต

ตั้งคาประเภทขอความที่ชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth จะแจงใหคุณทราบ

ในการดำเนินการนี้ ชุดอุปกรณในรถที่ใช Bluetooth® ตองสนับสนุนโปรไฟลการเขาถึงขอความ (MAP)
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth กับรถของคุณ โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับรถของคุณ
1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก MAP

4. เลือกชองทำเครื่องหมายที่อยูดานขางประเภทขอความอยางนอยหนึ่งประเภท

ปดโปรไฟล เทคโนโลยี Bluetooth

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. ในสวน บริการ ใหลางชองทำเครื่องหมายที่อยูขางโปรไฟล Bluetooth® หนึ่งโปรไฟลหรือมากกวา

5. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

219

background image

โปรไฟล เทคโนโลยี Bluetooth, 217

เขารหัสขอมูลที่คุณสง หรือไดรับโดยการใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

ในการดำเนินการนี้ อุปกรณที่ใช Bluetooth® ที่จับคูตองสนับสนุนการเขารหัสขอมูล
1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. เลือกชองทำเครื่องหมาย การเขารหัส

5. กดปุม

> บันทึก

ปดการเชื่อมตออุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ตามคาดีฟอลต เมื่อคุณเปดอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ อุปกรณของคุณพยายามที่จะเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใช Bluetooth® ลาสุดที่คุณใช

1. คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ

2. คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth

3. กดปุม

> ตัวเลือก

4. ลางชองทำเครื่องหมาย เชื่อมตอเมื่อเปดเครื่อง

5. กดปุม

> บันทึก

การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

ฉันไมสามารถพิมพคียรหัสผานบนอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ได

หากคุณไมสามารถพิมพคียรหัสผานบนอุปกรณที่ใช Bluetooth® คียรหัสผานอาจถูกกำหนดแลว
ใหลองพิมพ 0000 ในฟลด ปอนคียรหัสผานสำหรับ <ชื่ออุปกรณ> บนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

รายการอุปกรณ เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกันของฉันไมปรากฏ

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ตรวจสอบวาเทคโนโลยี Bluetooth® เปดอยู

ตรวจสอบวาคุณไดเพิ่มอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ในรายการอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกันแลว

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Bluetooth, 214

ฉันไมสามารถจับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ได

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใชไดกับอุปกรณที่ใช Bluetooth® สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

• หากคุณไมทราบรหัสผานของอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ใหดูเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

220

background image

• หากอุปกรณ BlackBerry ของคุณไมพบอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่คุณตองการจับคู ใหลองตั้งคาอุปกรณ BlackBerry ใหมองเห็นไดเปนเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะชุดอุปกรณในรถ

สวนมากตองมองเห็นอุปกรณ BlackBerry แทนที่อุปกรณ BlackBerry จะมองเห็นชุดอุปกรณในรถ คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการ

เชื่อมตอ คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth คลิก เพิ่มอุปกรณใหม คลิก ฟง อุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth สามารถพบอุปกรณ BlackBerry ของคุณไดภายใน 2 นาที

• ปดการเขารหัสสำหรับการเชื่อมตอ เทคโนโลยี Bluetooth ระหวางอุปกรณ BlackBerry ของคุณกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetoothคลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอ

หลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ คลิก การเชื่อมตอ Bluetooth ไฮไลตอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth กดปุม

> คุณสมบัติอุปกรณ ลางชองทำเครื่องหมาย การเขารหัส

กดปุม

> บันทึก

ฉันไมสามารถใชผูติดตอรวมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคูกัน

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ตรวจสอบวาเทคโนโลยี Bluetooth® เปดอยู

ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณจับคูกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

ตรวจสอบวาในตัวเลือก เทคโนโลยี Bluetooth ฟลด การถายโอนผูติดตอ ไมไดตั้งคาเปน เลิกใช

ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry ของคุณเชื่อมตอกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่สนับสนุนโปรไฟลแฮนดฟรีหรือโปรไฟลการสงออบเจกต สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟลที่

ไดรับการสนับสนุน โปรดดูเอกสารที่มาพรอมกับอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยี Bluetooth, 214

ใชผูติดตอรวมกับชุดอุปกรณในรถที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth ที่จับคู, 216

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

221