BlackBerry Bold 9650 - เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอเมื่ออุปกรณ์ของคุณกำลังชาร์จ

background image

เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนหนาจอเมื่ออุปกรณของคุณกำลังชารจ

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด เมื่อกำลังชารจ

4. กดปุม

> บันทึก