BlackBerry Bold 9650 - ใช้นาฬิกาจับเวลา

background image

ใชนาฬิกาจับเวลา

1. คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> นาฬิกาจับเวลา

3. คลิกไอคอน เริ่ม/หยุด

• ในการบันทึกเวลารอบ ใหคลิกไอคอน แบงจับเวลา

• ในการหยุดจับเวลา ใหคลิกไอคอน เริ่ม/หยุด อีกครั้ง

• ในการสงผลลัพธในขอความ ใหกดปุม

> สงผลลัพธ. คลิกประเภทขอความ