BlackBerry Bold 9650 - การซิงโครไนซ์ปฏิทิน

background image

การซิงโครไนซปฏิทิน

เกี่ยวกับการซิงโครไนซ

คุณสมบัติการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสายออกแบบขึ้นเพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอร (ผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน งาน และบันทึกชวยจำ) ระหวางสมารทโฟน BlackBerry® ของผูสมัคร

ใชบริการและแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย
คุณสมบัติการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายออกแบบขึ้นเพื่อปรับอีเมลใหตรงกันระหวางสมารทโฟนของผูสมัครใชบริการและแอปพลิเคชันอีเมลบนคอมพิวเตอรผานเครือขายไรสาย เมื่อผูสมัคร

ใชบริการจัดไฟลหรือลบขอความอีเมลบนสมารทโฟน ขอความอีเมลเหลานี้ควรถูกจัดไฟลหรือลบในแอปพลิเคชันอีเมล เชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับขอความอีเมลในแอปพลิเคชัน

อีเมลบนคอมพิวเตอรควรจะมีผลในสมารทโฟนดวย
ในบางกรณี หากสมารทโฟนไมรูจักฟลดในผูติดตอ รายการบันทึกปฏิทิน หรือบัญชีอีเมล ขอมูลหรืออีเมลบางรายการจะไมสามารถซิงโครไนซหรือปรับใหตรงกันได
หากการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย หรือการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสายไมมีใหใชงานบนสมารทโฟนนั้น หรือหากผูสมัครใชบริการปดคุณสมบัติเหลานี้ ผูสมัครใชบริการสามารถใชเครื่องมือ

การซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software เพื่อซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรและอีเมลได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย

Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได
1. ในแอปพลิเคชันผูติดตอ แอปพลิเคชันปฏิทิน แอปพลิเคชันงาน หรือแผนบันทึกชวยจำ ใหกดปุม

> ตัวเลือก

2. หากจำเปน ใหคลิกปฏิทิน หรือรายชื่อผูติดตอ

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย การซิงโครไนซไรสาย

4. กดปุม

> บันทึก

หากคุณใช BlackBerry® Internet Service คุณตองใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software ในการซิงโครไนซขอมูลปฏิทิน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน

BlackBerry Desktop Software

ขอมูลที่เกี่ยวของ

อักขระบางตัวในรายการบันทึกปฏิทินแสดงไมถูกตองหลังจากการซิงโครไนซ, 158

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ, 69

เกี่ยวกับการสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ

หากคุณติดตั้ง BlackBerry® Desktop Software ในคอมพิวเตอรของคุณ คุณสามารถสำรองและเรียกคืนขอมูลในอุปกรณ BlackBerry สวนใหญของคุณ ไมวาจะเปนขอความ ขอมูลออรกาไนเซอร

แบบอักษร การคนหาที่บันทึกไว และบุคมารกของเบราเซอร โดยใชเครื่องมือสำรองและเรียกคืนของ BlackBerry Desktop Software สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop

Software
หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server คุณสามารถเรียกคืนขอมูลออรกาไนเซอรที่ซิงโครไนซแลวมายังอุปกรณของคุณผานเครือขายไรสาย หากตองการเรียกคืนขอมูลออรกาไน

เซอรที่ซิงโครไนซแลวผานเครือขายไรสาย คุณตองมีรหัสผานสำหรับเปดใช สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูดูแลระบบของคุณ

คูมือผูใช

ปฏิทิน

154

background image

Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ

ความขัดแยงในการซิงโครไนซเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือรายการขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณ BlackBerry® และในแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอรของคุณซึ่งเปนขอมูลเดียวกัน
ถาคุณปรับอีเมลในอุปกรณของคุณโดยใชการปรับอีเมลใหตรงกันแบบไรสาย คุณสามารถตั้งคาไดวาจะใหอีเมลในอุปกรณของคุณหรืออีเมลในคอมพิวเตอรของคุณมีความสำคัญมากกวากัน เมื่อเกิด

ความขัดแยงในการซิงโครไนซอีเมล
ถาคุณซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรโดยใชการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย ขอมูลออรกาไนเซอรในคอมพิวเตอรของคุณจะมีความสำคัญมากกวาขอมูลออรกาไนเซอรในอุปกรณของคุณ เมื่อเกิด

ความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย, 154

อักขระบางตัวในรายการบันทึกปฏิทินแสดงไมถูกตองหลังจากการซิงโครไนซ, 158

จัดการความขัดแยงในการซิงโครไนซขอมูล

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการปดการซิงโครไนซขอมูลแบบไรสาย การเปลี่ยนตัวเลือกการแกปญหา ความขัดแยง และการ

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรดวยการใชเครื่องมือการซิงโครไนซของ BlackBerry® Desktop Software สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการซิงโครไนซขอ

มูลออรกาไนเซอร โปรดดูที่วิธีใชใน BlackBerry Desktop Software