BlackBerry Bold 9650 - ประกาศทางกฎหมาย

background image

ประกาศทางกฎหมาย

©2011 Research In Motion Limited สงวนลิขสิทธิ์ BlackBerry®, RIM®, Research In Motion® และเครื่องหมายการคา ชื่อ และโลโกที่เกี่ยวของเปนทรัพยสินของ Research In Motion Limited และ

ไดรับการจดทะเบียน และ/หรือใชในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก
iTunes เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. เทคโนโลยี Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาของ Bluetooth SIG DataViz, Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go และ Word to Go เปน

เครื่องหมายการคาของ DataViz, Inc. UMTS เปนเครื่องหมายการคาของ European Telecommunications Standard Institute Gears และ Google Mail เปนเครื่องหมายการคาของ Google Inc GSM

และ Global System for Mobile Communications เปนเครื่องหมายการคาของ GSM MOU Association IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes และ Lotus Notes เปนเครื่องหมายการคาของ International

Business Machines Corporation JavaScript เปนเครื่องหมายการคาของ Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live และ Windows Media เปนเครื่องหมายการคาของ

Microsoft Corporation Novell และ GroupWise เปนเครื่องหมายการคาของ Novell, Inc PGP, PGP Desktop Professional และ PGP Universal Server เปนเครื่องหมายการคาของ PGP Corporation

RSA เปนเครื่องหมายการคาของ RSA Security vCard เปนเครื่องหมายการคาของ Internet Mail Consortium Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup และ WPA เปนเครื่องหมายการคา

ของ Wi-Fi Alliance เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของรายนั้นๆ
เจาของเนื้อหาใชเทคโนโลยีระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิตอลของ Windows Media (WMDRM) เพื่อปกปองทรัพยสินทางปญญา รวมทั้งลิขสิทธิ์ อุปกรณนี้จะใชซอฟตแวร WMDRM เพื่อเขาถึงเนื้อหาที่

ปองกันดวย WMDRM หากซอฟตแวร WMDRM ไมสามารถปองกันเนื้อหาได เจาของเนื้อหาอาจขอให Microsoft เพิกถอนความสามารถของซอฟตแวรในการใช WMDRM เพื่อเลนหรือคัดลอก

เนื้อหาที่ปองกัน การเพิกถอนไมมีผลกับเนื้อหาที่ไมมีการปองกัน เมื่อคุณดาวนโหลดใบอนุญาตสำหรับเนื้อหาที่ปองกัน คุณยอมรับวา Microsoft อาจรวมรายการเพิกถอนกับใบอนุญาต เจาของเนื้อหา

อาจตองการใหคุณอัปเกรด WMDRM เพื่อเขาใชเนื้อหา หากคุณปฏิเสธการอัปเกรด คุณจะไมสามารถเขาถึงเนื้อหาที่ตองการการอัปเกรดได
บางสวนของ BlackBerry® Device Software เปนลิขสิทธิ์ของ © 2007-2008 The FreeType Project (

www.freetype.org

) สงวนลิขสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่อางอิงถึงในที่นี้ เชน เอกสารที่จัดหาใหหรือมีอยูใน

www.blackberry.com/go/docs

จัดหาใหหรืออนุญาตใหเขาใชได "ตามสภาพที่เปน" และ "ตามสภาพที่มีอยู"

โดย Research In Motion Limited และบริษัทในเครือ ("RIM") ไมกำหนดเงื่อนไข ไมรับรอง ไมประกัน ไมเปนตัวแทน หรือไมรับประกันในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และจะไมรับผิดชอบตอความผิด

พลาดในการพิมพ ความผิดพลาดทางเทคนิค หรือความไมถูกตอง ขอผิดพลาดหรือการพิมพตกใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อปกปองขอมูลที่เปนกรรมสิทธิ์และขอมูลที่เปนความลับ และ/หรือความลับ

ทางการคาของ RIM เอกสารฉบับนี้อาจอธิบายเฉพาะลักษณะโดยทั่วไปของเทคโนโลยี RIM RIM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงขอมูลที่มีอยูในเอกสารฉบับนี้เปนระยะ อยางไรก็ตาม RIM ไมมี

ภาระที่จะตองแจงการเปลี่ยนแปลง การอัปเดต การปรับปรุงหรือการเพิ่มเติมใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ใหคุณทราบในเวลาที่เหมาะสมหรือไมมีภาระที่จะตองแจงใหทราบ
เอกสารฉบับนี้อาจมีขอมูลอางอิงถึงแหลงขอมูล ฮารดแวรหรือซอฟตแวร ผลิตภัณฑหรือบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงอุปกรณและเนื้อหาตางๆ เชน เนื้อหาที่ไดรับการคุมครองจากลิขสิทธิ์และ/หรือ

จากเว็บไซตของบุคคลที่สาม (รวมเรียกวา "ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สาม") RIM ไมสามารถควบคุมและไมรับผิดชอบตอผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ

เนื้อหา ความถูกตอง การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ การใชงานรวมกัน ประสิทธิภาพ ความนาเชื่อถือ ความถูกตองตามกฎหมาย ความเหมาะสม การเชื่อมโยง หรือลักษณะอื่นใดของผลิตภัณฑและบริการของ

บุคคลที่สาม การอางอิงถึงผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามในเอกสารฉบับนี้ ไมถือเปนการรับรองใดๆ ในผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามหรือบุคคลที่สามโดย RIM ไมวาในลักษณะใด

ก็ตาม
ยกเวนในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณหามไวเปนการเฉพาะ เงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันในรูปแบบใดทั้งปวง ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือ

โดยนัย รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะเงื่อนไข การรับรอง การประกัน การเปนตัวแทน หรือการรับประกันใดๆ ตอความทนทาน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคหรือการใชงานโดยเฉพาะ ความ

สามารถทางการคา คุณภาพทางการคา การไมละเมิดสิทธิ์ คุณภาพที่นาพอใจ หรือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือตามธรรมเนียม หรือจากการตกลงธุรกิจ หรือการใชการคา

หรือสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้หรือการใชเอกสารฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สามที่

อางอิงไวในที่นี้ จะไดรับการยกเวนการรับผิดในที่นี้ นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์อื่นๆ ที่แตกตางกันในแตละรัฐหรือจังหวัด เขตอำนาจศาลบางแหงไมอนุญาตใหปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิดตอการรับ

ประกันและการกำหนดเงื่อนไขโดยนัย ภายใตขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้ที่ไมสามารถตัดสิทธิ์ไดดังกลาวขางตนแต

สามารถจำกัดการปฏิเสธความรับผิดตอการรับประกันได จะจำกัดใหตองเรียกรองภายในเกาสิบ (90) วัน นับจากวันแรกที่ไดรับเอกสารฉบับนี้หรือไดรับเครื่องที่ทำการเรียกรองสิทธิ์
ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต ไมวาในกรณีใดๆ RIM จะไมรับผิดตอความเสียหายในรูปแบบใดทั้งปวงที่เกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้หรือการใชเอกสาร

ฉบับนี้ หรือประสิทธิภาพหรือความลมเหลวของซอฟตแวร ฮารดแวร การบริการ หรือผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามที่อางอิงไวในที่นี้ รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะความเสียหายตอไปนี้: ความ

เสียหายโดยตรง ความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง ความเสียหายที่เปนตัวอยาง ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายโดยออม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายที่เปนการลงโทษ หรือความเสียหายที่

รุนแรงขึ้น ความเสียหายจากการสูญเสียกำไรหรือรายได ความลมเหลวที่จะประหยัดไดตามที่คาดหวัง การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของขอมูลธุรกิจ การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ หรือการเสีย

ไปหรือการสูญหายของขอมูล ความลมเหลวในการสงหรือรับขอมูลใดๆ ปญหาที่เกี่ยวของกับแอ็พพลิเคชันใดๆ ที่ใชรวมกับผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM คาเสียหายที่เกิดจากระบบลม การไม

สามารถใชผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM หรือสวนใดสวนหนึ่งของผลิตภัณฑหรือบริการของ RIM หรือบริการเวลาเชื่อมตอได คาใชจายที่เกิดจากผลิตภัณฑทดแทน คาใชจายที่เกิดจากการชดเชย

อุปกรณอำนวยความสะดวกหรือบริการ ตนทุนของเงินทุน หรือการขาดทุนในรูปตัวเงินในลักษณะอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ไมวาความเสียหายดังกลาวจะสามารถคาดการณไดหรือไมสามารถคาด

การณได และไมวา RIM จะไดรับแจงเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม

คูมือผูใช

ประกาศทางกฎหมาย

289

background image

ภายใตขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใชในเขตอำนาจศาลของคุณอนุญาต RIM ไมมีภาระ ไมมีหนาที่ หรือความรับผิดใดๆ ไมวาจะในลักษณะของการทำสัญญา การละเมิดหรือการกระทำอื่นใดตอ

คุณ รวมถึงความรับผิดใดๆ ตอการละเลยหรือการควบคุมอยางเขมงวด
ขอจำกัดความรับผิด การยกเวนความรับผิด และการปฏิเสธการรับผิดในที่นี้มีผลใชได: (ก) โดยไมจำกัดเฉพาะลักษณะของมูลเหตุแหงการกระทำ ความตองการ หรือการกระทำของคุณ ซึ่งรวมถึงแต

ไมจำกัดเฉพาะการละเมิดสัญญา การละเลย การละเมิดสิทธิ์ ความรับผิดโดยเครงครัด หรือสมมติฐานทางกฎหมายอื่นๆ และไมตองรับผิดตอการทำผิดในสาระสำคัญหรือการละเมิดสัญญาอื่นๆ หรือ

ความลมเหลวในวัตถุประสงคหลักของขอตกลงนี้หรือการบรรเทาความเสียหายใดๆ ที่ระบุไวในที่นี้; และ (ข) กับ RIM และบริษัทในเครือ ผูรับชวง ผูรับโอน ตัวแทน ซัพพลายเออร (รวมถึงผูให

บริการเวลาในการเชื่อมตอ) ตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตจาก RIM (รวมถึงผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอ) และกรรมการ พนักงาน และผูทำสัญญาอิสระที่เกี่ยวของของตน
นอกจากขอจำกัดการรับผิดและขอยกเวนการรับผิดที่กลาวถึงขางตน ไมวาในกรณีใดๆ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ตัวแทนจำหนาย ซัพพลายเออร ผูทำสัญญาอิสระใดๆ ของ RIM หรือบริษัทในเครือ

ของ RIM จะไมรับผิดใดๆ ตอสิ่งที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวของกับเอกสารฉบับนี้
กอนการสมัครสมาชิก ติดตั้ง หรือใชผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวา ผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอของคุณตกลงที่จะสนับสนุนคุณสมบัติ

เหลานั้นทั้งหมดของบุคคลที่สาม ผูใหบริการเวลาในการเชื่อมตอบางรายอาจไมใหบริการฟงกชันการทองอินเตอรเน็ตพรอมกับการสมัครใชบริการ BlackBerry® Internet Service โปรดตรวจสอบกับ

ผูใหบริการของคุณสำหรับความพรอมใชงาน การใหบริการโรมมิ่ง แผนบริการ และคุณสมบัติตางๆ การติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามรวมกับผลิตภัณฑและบริการของ RIM

อาจจำเปนตองมีสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ หรือใบอนุญาตอื่นๆ หนึ่งรายการหรือมากกวานั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณจะรับผิดชอบแตเพียงผูเดียว

ที่จะตัดสินวาจะใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามหรือไม และจำเปนตองขอรับใบอนุญาตของบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการดังกลาวหรือไม หากจำเปนตองมีใบอนุญาต คุณจะรับผิดชอบที่จะ

ขอรับใบอนุญาตดังกลาว คุณจะไมติดตั้งหรือใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจนกวาจะไดรับใบอนุญาตที่จำเปนทั้งหมดแลว ผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามที่มีใหบริการรวมกับ

ผลิตภัณฑและบริการของ RIM มีใหบริการเพื่อความสะดวกของคุณและใหบริการ "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีเงื่อนไข ไมมีการรับรอง ไมมีการประกัน ไมมีการเปนตัวแทน หรือไมมีการรับประกัน

ในรูปแบบใดทั้งปวงจาก RIM ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดยนัย และ RIM จะไมรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวของกับการนี้ทั้งสิ้น การใชผลิตภัณฑและบริการของบุคคลที่สามจะอยูภายใตการกำกับดูแลและเปน

ไปตามขอตกลงของคุณตามเงื่อนไขของใบอนุญาตที่แยกตางหาก และขอตกลงอื่นๆ ที่ใชบังคับที่เกี่ยวของระหวางคุณกับกับบุคคลที่สาม ยกเวนในกรณีที่ระบุไวโดยชัดแจงในใบอนุญาตหรือขอตก

ลงอื่นๆ ระหวางคุณกับ RIM
คุณสมบัติบางประการที่กลาวไวในเอกสารฉบับนี้จำเปนตองใชกับซอฟตแวรเวอรชันขั้นต่ำของ BlackBerry® Enterprise Server, BlackBerry® Desktop Software และ/หรือ BlackBerry® Device

Software
เงื่อนไขการใชผลิตภัณฑและบริการของ RIM มีกำหนดไวในใบอนุญาตที่แยกตางหาก หรือในขอตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวางคุณกับ RIM ไมมีสวนหนึ่งสวนใดในเอกสารฉบับนี้ที่มีวัตถุประสงค

เพื่อแทนที่ขอตกลงหรือการรับประกันใดๆ สำหรับสวนตางๆ ของผลิตภัณฑและบริการใดๆ ของ RIM ที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรโดยชัดแจงโดย RIM ที่นอกเหนือไปจากเอกสารฉบับนี้
ไดรับอนุญาตโดย QUALCOMM Incorporated ภายใตสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกา และ/หรือสิทธิบัตรที่คลายคลึงกันในประเทศอื่นๆดังตอไปนี้:

5,490,165

5,504,773

5,506,865

5,511,073

5,228,054

5,535,239

5,267,261

5,544,196

5,568,483

5,337,338

5,600,754

5,414,796

5,657,420

5,416,797

5,659,569

5,710,784

5,778,338

ลิขสิทธิ์ (c) 1999-2006, คณะกรรมการบริหารของ University of Illinois
สงวนลิขสิทธิ์
การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan

คูมือผูใช

ประกาศทางกฎหมาย

290

background image

Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
หองวิจัยโครงขายประยุกตแหงชาติอเมริกา (National Laboratory for Applied Network Research)
ศูนยซูเปอรคอมพิวเตอรประยุกตแหงชาติ (National Center for Supercomputing Applications)
มหาวิทยาลัยอิลลินอยส (University of Illinois) ที่เออบานา-แคมเปญ

www.ncsa.uiuc.edu

ใหสิทธิ์การเขาใชในที่นี้โดยไมเสียคาใชจายแกผูไดรับสำเนาซอฟตแวรนี้ (Iperf) และไฟลเอกสารที่เกี่ยวของ ("ซอฟตแวร") เพื่อจัดการกับซอฟตแวรโดยไมมีขอจำกัด รวมทั้งไมจำกัดสิทธิ์ในการใช

คัดลอก แกไข รวมกัน เผยแพร แจกจาย แบงปนการอนุญาตใชงาน และ/หรือขายสำเนาซอฟตแวร และอนุญาตใหบุคคลที่มีซอฟตแวรดำเนินการดังกลาว โดยตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

การเผยแพรซ้ำโคดตนฉบับจะตองคงไวซึ่งขอมูลลิขสิทธิ์ขางตน รายการเงื่อนไขนี้ และการปฏิเสธความรับผิดตอไปนี้

การเผยแพรซ้ำในรูปแบบไบนารีจะตองระบุขอมูลลิขสิทธิ์ขางตน รายการเงื่อนไขนี้ และการปฏิเสธความรับผิดตอไปนี้ในเอกสารประกอบ และ/หรือวัสดุอื่นใดที่มาพรอมกับการเผยแพรดัง

กลาว

ไมสามารถใชชื่อของ University of Illinois, NCSA หรือชื่อของผูมีสวนรวมในการรับหรือสงเสริมการขายผลิตภัณฑที่มาจากซอฟตแวรโดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษร

ซอฟตแวรนี้ใหไว "ตามที่เปนอยู" โดยปราศจากการรับประกันทุกชนิด ทั้งที่ระบุโดยชัดแจงหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยของความเหมาะสมเชิงพาณิชย ความเหมาะ

สมเพื่อจุดประสงคเฉพาะอยาง และการไมลวงละเมิด ผูมีสวนรวมหรือเจาของลิขสิทธิ์ไมรับผิดชอบไมวาในกรณีใดๆ ตอการเรียกรองคาเสียหายใดๆ, ความเสียหาย หรือความรับผิดอื่นใด ไมวาจะใน

ลักษณะของการทำสัญญา การละเมิด หรือการกระทำอื่นใดที่เกิดจาก เกิดโดย หรือเกี่ยวของกับซอฟตแวร หรือการใชหรือการตกลงอื่นใดในซอฟตแวร
PCRE คือไลบรารีของฟงกชันเพื่อสนับสนุน Regular Expression ที่มี Syntax และ Semantic ใกลเคียงกับของภาษา Perl 5
นี่คือเวอรชัน JavaScriptCore ของไลบรารี PCRE เแมวาไลบรารีนี้เริ่มตนจากการเปนสำเนาของ PCRE แตคุณสมบัติจำนวนมากของ PCRE ถูกลบออก
ลิขสิทธิ์ (c) 1997-2005 University of Cambridge สงวนลิขสิทธิ์
อนุญาตใหเผยแพรซ้ำและใชงานในรูปแบบของซอรสและไบนารี ไมวาจะมีการดัดแปลงหรือไมก็ตาม ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

การเผยแพรซ้ำโคดตนฉบับจะตองคงไวซึ่งขอมูลลิขสิทธิ์ขางตน รายการเงื่อนไขนี้ และการปฏิเสธความรับผิดตอไปนี้

การเผยแพรซ้ำในรูปแบบไบนารีจะตองระบุขอมูลลิขสิทธิ์ขางตน รายการเงื่อนไขนี้ และการปฏิเสธความรับผิดตอไปนี้ในเอกสารประกอบ และ/หรือวัสดุอื่นใดที่มาพรอมกับการเผยแพรดัง

กลาว

ไมสามารถใชชื่อของ University of Cambridge หรือชื่อของ Apple Inc. หรือชื่อของผูมีสวนรวมในการรับหรือหรือสงเสริมการขายผลิตภัณฑที่มาจากซอฟตแวรโดยไมไดรับอนุญาตเปนลาย

ลักษณอักษร

ซอฟตแวรนี้ใหไวโดยผูถือครองลิขสิทธิ์ "ตามที่เปนอยู" และมีการปฏิเสธการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจงหรือโดยนัย รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยในความสามา รถเชิงพาณิชย

และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงคเฉพาะ เจาของลิขสิทธิ์หรือผูมีสวนรวมไมรับผิดชอบไมวาในกรณีใดๆ ตอความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยออม ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิด

สัญญา ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายจากการลงโทษ หรือความเสียหายที่สืบเนื่อง (รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะการจัดหาสินคาหรือบริการใหแทน การใชงานไมได การสูญเสียขอมูลหรือกำไร หรือ

การหยุดชะงักของธุรกิจ) ไมวาจะเปนเพราะสาเหตุใดหรืออยูภายใตหลักการวาดวยความผิดในลักษณะใด ไมวาจะอยูภายใตสัญญา ความรับผิดโดยสิ้นเชิง หรือการละเมิด (รวมถึงแตไมจำกัดเฉพาะ

ความประมาทเลินเลอหรือไมก็ตาม) ที่เกิดจากการใชซอฟตแวรนี้ในลักษณะใดๆ แมวาไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวแลว
สมารทโฟน BlackBerry® Bold™ 9650 หมายเลขรุน: RCS71CW หรือ RCS72CW

อุปกรณนี้เปนอุปกรณที่ใช Wi-Fi® ซึ่งอยูภายใตขอจำกัดการใชในบางรัฐสมาชิกของประชาคมยุโรป

Research In Motion Limited

295 Phillip Street

คูมือผูใช

ประกาศทางกฎหมาย

291

background image

Waterloo, ON N2L 3W8

Canada
Research In Motion UK Limited

Centrum House

36 Station Road

Egham, Surrey TW20 9LF

United Kingdom
พิมพในแคนาดา

คูมือผูใช

ประกาศทางกฎหมาย

292