BlackBerry Bold 9650 - ตัวเลือกรายชื่อผู้ติดต่อ

background image

ตัวเลือกรายชื่อผูติดตอ

ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ

คุณสามารถปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบขอความ บันทึกการโทร ผูติดตอ ปฏิทิน รายการบันทึกปฏิทิน งาน บันทึกชวยจำ หรือรหัสผาน

1. ที่หนาจอหลัก ใหคลิกไอคอนแอปพลิเคชันของแอปพลิเคชันที่พรอมตถามคุณกอนที่คุณจะลบรายการ

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. คลิก ตัวเลือกทั่วไป หากจำเปน

4. ลางชองทำเครื่องหมาย ยืนยันการลบ

5. กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

ผูติดตอ

164

background image

เปลี่ยนตัวเลือกการแสดงผลของผูติดตอ

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงผูติดตอของคุณที่จะปรากฏในแอปพลิเคชันทั้งหมด เชน โทรศัพท รายการขอความ รายชื่อผูติดตอ และปฏิทิน

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน > ภาษา

3. เปลี่ยนฟลด การแสดงชื่อรวม

4. กดปุม

> บันทึก

ดูจำนวนผูติดตอที่เก็บในอุปกรณของคุณ

1. คลิกไอคอน ผูติดตอ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. คลิกรายชื่อผูติดตอ
ฟลดจำนวนรายการจะแสดงจำนวนผูติดตอที่จัดเก็บในรายชื่อผูติดตอ

เรียงลำดับผูติดตอหรืองาน

1. คลิกไอคอน ผูติดตอ หรือ งาน บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. คลิก ตัวเลือกทั่วไป หากจำเปน

4. เปลี่ยนฟลด เรียงลำดับตาม

5. กดปุม

> บันทึก