BlackBerry Bold 9650 - ปิดอุปกรณ์ของคุณ

background image

ปดอุปกรณของคุณ

ตำแหนงหรือชื่อของไอคอน ปดเครื่อง อาจแตกตางจากตำแหนงหรือชื่อในงานนี้ ขึ้นอยูกับธีมของคุณ

หากคุณไมไดตั้งคาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณใหเปดและปดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุ ใหกดคางไวที่ปุม

หากคุณไดตั้งคาอุปกรณของคุณ ใหเปดและปดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุ คลิกไอคอน ปดเครื่อง บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร หากคุณตองการใหอุปกรณยังคงปดอยูจนกวาคุณจะเปด

อุปกรณอีกครั้ง ใหคลิก ปดระบบการทำงานทั้งหมด หากคุณตองการใหอุปกรณเปดอีกครั้งตามเวลาที่ระบุหรือสำหรับการเตือนหรือระบบเตือนของปฏิทิน ใหคลิก ปด