BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา: ภาษา

background image

การแกปญหา: ภาษา

อักขระบางตัวปรากฏบนอุปกรณของฉันไมถูกตอง

BlackBerry® Enterprise Server หรือ BlackBerry® Internet Service ที่ใชกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจจะไมสนับสนุนอักขระเหลานั้น สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสาย

หรือผูดูแลระบบของคุณ

คูมือผูใช

ภาษา

185