BlackBerry Bold 9650 - ใช้ช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ป้อนสำหรับการพิมพ์ ขณะที่คุณกำลังพิมพ์

background image

ใชช็อตคัตเพื่อสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ ขณะที่คุณกำลังพิมพ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การพิมพและการปอน >ภาษา

• ในการใหการสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพทำโดยการกดปุม Alt คางไว และกดปุม Enter ตั้งคาฟลด ปุมช็อตคัต เปน Alt-Enter

• ในการใหการสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพทำโดยการกดปุม Shift คางไว และกดปุม Space ตั้งคาฟลด ปุมช็อตคัต เปน Shift-Space

3. กดปุม

> บันทึก

ในการปดช็อตคัตสำหรับการสลับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ ใหตั้งคาฟลด ปุมช็อตคัต เปน ไมมี