BlackBerry Bold 9650 - กล้องวิดีโอ

background image

กลองวิดีโอ

คุณสมบัติกลองหรือกลองวิดีโออาจไมไดรับการสนับสนุน หรืออาจไมมีคุณสมบัติกลองหรือวิดีโอบางอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

บันทึกวิดีโอ

ในการดำเนินการนี้ คุณตองใสมีเดียการดในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ
1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน กลองวิดีโอ บนหนาจอหลัก

2. ในการเริ่มตนการบันทึก คลิกไอคอน บันทึก

3. ในการหยุดการบันทึกชั่วคราว ใหคลิกไอคอน หยุดชั่วคราว
หมายเหตุ:
จำนวนพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูโดยประมาณสำหรับการบันทึกวิดีโอจะปรากฏขึ้นที่มุมลางของหนาจอ เมื่อการบันทึกวิดีโอหยุดชั่วคราว

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ถายรูป, 118

เปดคุณสมบัติไฟวิดีโอ

ในสภาพที่มีแสงนอย ไฟวิดีโอจะชวยปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอที่คุณบันทึก

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน กลองวิดีโอ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด ไฟวิดีโอ เปน เปด

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนขนาดและรูปแบบวิดีโอ

วิดีโอขนาดใหญขึ้นจะตองใชพื้นที่เก็บขอมูลมากขึ้น

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน กลองวิดีโอ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด รูปแบบวิดีโอ

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

คูมือผูใช

มีเดีย

117

background image

ดูคุณสมบัติของไฟลมีเดีย, 113

เปลี่ยนตำแหนงสำหรับจัดเก็บวิดีโอที่คุณบันทึก

1. คลิกไอคอน มีเดีย > ไอคอน กลองวิดีโอ บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด โฟลเดอร

4. กดปุม

> บันทึก

กลอง

คุณสมบัติกลองหรือกลองวิดีโออาจไมไดรับการสนับสนุน หรืออาจไมมีคุณสมบัติกลองหรือวิดีโอบางอยาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

ถายรูป

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. หากคุณเปดซูมดิจิตอล ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นหรือลงบนแทร็คแพดเพื่อซูมเขาหรือออก

3. กดปุม เลือกดานขวา
รูปภาพจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอรรูปภาพจากกลองในแอปพลิเคชันรูปภาพ ในการเปดรูปภาพ ใหคลิกตัวอยางรูปภาพที่ดานลางของหนาจอ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

บันทึกวิดีโอ, 117

เปลี่ยนการตั้งคาแฟลชของรูปภาพที่คุณถาย

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. ในการสลับระหวางการตั้งคาแฟลช ใหคลิกไอคอนแฟลชที่ดานลางของหนาจอ
เมื่อคุณปดกลอง การตั้งคาแฟลชจะถูกบันทึก

เปลี่ยนโหมดถายภาพของกลอง

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดถายภาพในกลองเพื่อการตั้งคาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่แตกตางกันได คำอธิบายของโหมดถายภาพมีอยูในกลอง