BlackBerry Bold 9650 - กล้อง

background image

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. ในการเปลี่ยนโหมดถายภาพของกลอง ใหคลิกไอคอนโหมดถายภาพที่ดานลางของหนาจอ

3. เลือกโหมดถายภาพ
เมื่อคุณปดกลอง โหมดถายภาพจะถูกบันทึก

คูมือผูใช

มีเดีย

118

background image

เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่คุณถาย

รูปภาพขนาดใหญขึ้นจะตองใชพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด ขนาดภาพ

4. กดปุม

> บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ดูคุณสมบัติของไฟลมีเดีย, 113

ใสขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรในรูปภาพที่คุณถาย

ตัวเลือกใสขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรในกลองจะบันทึกขอมูลทางภูมิศาสตรของตำแหนงที่คุณถายภาพ

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. คลิกไอคอนใสขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรที่ดานลางของหนาจอ
ขอมูลพิกัดทางภูมิศาสตรสามารถดูไดในคุณสมบัติของไฟลรูปภาพ

เปลี่ยนการตั้งคาโฟกัสอัตโนมัติ

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> โฟกัสอัตโนมัติ

• สำหรับวัตถุนิ่ง ใหคลิก ครั้งเดียว

• สำหรับวัตถุเคลื่อนไหว ใหคลิก ตอเนื่อง

• หากตองการปดโฟกัสอัตโนมัติ ใหคลิก ปด

ปดซูมดิจิตอลของกลอง

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. ลางชองทำเครื่องหมาย ซูมดิจิตอล

4. กดปุม

> บันทึก

ลบการเบลอในรูปภาพที่คุณถาย

ตัวเลือกการปองกันภาพสั่นไหวชวยลดการเบลอที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อคุณถายภาพ

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย การปองกันภาพสั่นไหว

4. กดปุม

> บันทึก

คูมือผูใช

มีเดีย

119

background image

เปลี่ยนระยะเวลาตรวจดูรูปภาพที่คุณถาย

คุณตั้งคาระยะเวลาที่รูปภาพจะอยูบนหนาจอหลังจากที่คุณถาย หรือปดตัวเลือกนั้นเพื่อใหคุณถายภาพตอไปไดทันที

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

• ในการเปลี่ยนระยะเวลาการตรวจดู ใหเปลี่ยนฟลด ตรวจดูรูปภาพ เปนเวลา

• ในการตั้งคาใหภาพอยูบนหนาจอหลังจากคุณถายภาพแลวจนกวาคุณจะกดปุม

ใหเปลี่ยนฟลด ตรวจดูรูปภาพ เปน พัก

• ในการปองกันไมใหภาพอยูบนหนาจอหลังจากคุณถาย ใหเปลี่ยนฟลด ตรวจดูรูปภาพ เปน ปด

3. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนเวลาที่กลองเตือนคุณเกี่ยวกับจำนวนรูปภาพที่เหลือ

คำเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อแจงเตือนคุณเมื่อจำนวนของที่เก็บขอมูลสำหรับรูปภาพต่ำกวาจำนวนหนึ่ง คุณจะเห็นจำนวนรูปภาพที่เหลือในสวนการเก็บขอมูลของหนาจอตัวเลือก
1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด เตือนเมื่อรูปภาพที่เหลือลดลงถึง

4. กดปุม

> บันทึก

เปลี่ยนตำแหนงสำหรับจัดเก็บรูปภาพที่คุณถาย

1. คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก

3. เปลี่ยนฟลด จัดเก็บรูปภาพ

4. กดปุม

> บันทึก