BlackBerry Bold 9650 - การถ่ายโอนและการดาวน์โหลดไฟล์มีเดีย

background image

การถายโอนและการดาวนโหลดไฟลมีเดีย

เกี่ยวกับการถายโอนและซิงโครไนซไฟลมีเดีย

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ BlackBerry® เขากับคอมพิวเตอรของคุณเพื่อถายโอนและซิงโครไนซไฟลระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณโดยใชสาย USB หรือคุณสามารถใชเทคโนโลยี

Bluetooth® เพื่อสงไฟลมีเดียไปยังหรือรับไฟลมีเดียจากอุปกรณที่ใช เทคโนโลยี Bluetooth
ตัวเลือก USB ในกลองโตตอบที่ปรากฏเมื่อคุณเชื่อมตออุปกรณของคุณเขากับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB ใหคุณสามารถลากไฟลสวนใหญจากโฟลเดอรในคอมพิวเตอรของคุณไปยังโฟลเดอรใน

อุปกรณหรือมีเดียการดของคุณ ตัวเลือกมีเดียในกลองโตตอบใหคุณสามารถโอนไฟลมีเดียที่ไดรับการปองกันดวย DRM ไปยังและจากอุปกรณของคุณ ตัวเลือกทั้งสองใหคุณใช BlackBerry®

Desktop Software เพื่อโอนไฟลไปยังและจากอุปกรณของคุณ
หากคุณตองการจัดการและเก็บขอมูลหรือเขารหัสที่เชื่อมโยงกับไฟลมีเดียของคุณเมื่อคุณโอนไฟลระหวางอุปกรณและคอมพิวเตอรของคุณ ใหใชตัวเลือกมีเดียใน BlackBerry Desktop Software ใน

การดาวนโหลด BlackBerry Desktop Software จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่

www.blackberry.com/desktop

แลวเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

ถายโอนไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ไปยังอุปกรณโดยใชอุปกรณเชน ไดรฟหนวยความจำ USB

คุณตองใช BlackBerry® Desktop Software เพื่อจัดการและรักษาขอมูลหรือการเขารหัสที่เกี่ยวของกับไฟลมีเดียของคุณ เมื่อคุณโอนไฟลระหวางอุปกรณ BlackBerry และคอมพิวเตอรของคุณ
1. เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรโดยใชสาย USB

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากคุณตองการโอนประเภทไฟลสวนมาก ในกลองโตตอบที่ปรากฏบนอุปกรณของคุณ ใหเลือกตัวเลือก USB

• หากคุณตองการโอนไฟลมีเดียซึ่งมีการปองกันดวย DRM ใหเลือกตัวเลือกการโอนมีเดีย ในกลองโตตอบซึ่งปรากฏในอุปกรณของคุณ

3. พิมพรหัสผาน หากจำเปน อุปกรณของคุณจะปรากฏเปนไดรฟบนเครื่องคอมพิวเตอร

4. ลากไฟลจากตำแหนงบนคอมพิวเตอรของคุณไปยังโฟลเดอรในอุปกรณ
ในการดูไฟลที่ถูกโอนบนอุปกรณของคุณ ใหยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณของคุณกับคอมพิวเตอร แลวคนหาไฟลนั้น

ขอมูลที่เกี่ยวของ

โอนไฟลมีเดียของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณโดยใช BlackBerry Desktop Software, 25

โอนไฟลมีเดียของคุณจากเครื่องคอมพิวเตอรไปยังอุปกรณโดยใช BlackBerry Desktop Software

ดวย BlackBerry® Desktop Software คุณสามารถทำไฟลมีเดียใหตรงกัน รวมทั้งรายการเพลง iTunes และรายการเพลง Windows Media® กับอุปกรณ BlackBerry ในการดาวนโหลด BlackBerry

Desktop Software จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่

www.blackberry.com/desktop

แลวเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

1. เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอรของคุณ

2. ในอุปกรณของคุณ เลือกตัวเลือกการโอนไฟลใดๆ จากกลองโตตอบที่ปรากฏขึ้น

3. ในคอมพิวเตอรของคุณ ใหเปด BlackBerry Desktop Software

4. คลิกตัวเลือกการโอนมีเดียที่เหมาะกับสิ่งที่คุณตองการทำมากที่สุด
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำไฟลมีเดียใหตรงกัน ใหดูวิธีใชใน BlackBerry Desktop Software

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ถายโอนไฟลจากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ไปยังอุปกรณโดยใชอุปกรณเชน ไดรฟหนวยความจำ USB, 12

คูมือผูใช

มีเดีย

128

background image

สงไฟลมีเดีย

คุณสามารถสงภาพและวิดีโอไปยังแอปพลิเคชันที่คุณไดติดตั้งไว เชน Facebook® สำหรับอุปกรณ BlackBerry® และ YouTube® สำหรับอุปกรณ BlackBerry คุณสามารถสงไดเฉพาะไฟลมีเดียที่คุณ

เพิ่ม

1. คลิกไอคอน มีเดีย ในหนาจอหลัก

2. คลิกประเภทมีเดีย

3. คลิกชนิด หากจำเปน

4. ไฮไลตไฟลมีเดีย

5. กดปุม

• ในการสงภาพหรือวิดีโอ ใหคลิก สง คลิกประเภทของขอความหรือแอปพลิเคชัน

• ในการสงไฟลเสียง ใหคลิกตัวเลือกสงสำหรับประเภทขอความ

6. หากจำเปน ใหเปดเทคโนโลยี Bluetooth® และเลือกอุปกรณหรือจับคูกับอุปกรณ

รับไฟลมีเดียโดยใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth

ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปดเทคโนโลยี Bluetooth®
เมื่อไฟลมีเดียถูกสงมายังอุปกรณ BlackBerry® ของคุณโดยใชเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth กลองโตตอบจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

1. ในกลองโตตอบที่ปรากฏขึ้น ใหคลิก ใช

2. ในรายการดรอปดาวน ใหคลิกตำแหนงที่จะบันทึกไฟล

3. คลิก บันทึก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เปดเทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth, 215