BlackBerry Bold 9650 - เคล็ดลับ

background image

เคล็ดลับ

ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพดวยเคล็ดลับที่รวดเร็วเหลานี้

เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน

คนหาในโฟลเดอรบนหนาจอหลักของคุณ

แอปพลิเคชันบางอยางจะอยูในโฟลเดอรบนหนาจอหลัก คลิกโฟลเดอรเพื่อดูแอปพลิเคชันที่อยู
ขางใน

แสดงแอปพลิเคชันที่ซอนไวบนหนาจอหลัก

กดปุมเมนู

บนหนาจอหลัก> แสดงทั้งหมด ในการยกเลิกการซอนทั้งหมด ใหไฮไลตและ

คลิก ซอน เพื่อลางการทำเครื่องหมายถูก หาก แสดงทั้งหมด ไมปรากฏในเมนู แสดงวาไมมีแอป
พลิเคชันที่ซอนจากการดู

คนหาแอปพลิเคชัน

ในหนาจอหลัก ใหเริ่มการพิมพชื่อแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบวาแอปพลิเคชันถูกติดตั้งแลว

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก อุปกรณ > การจัดการแอปพลิเคชัน
หากแอปพลิเคชันแสดงในรายการ แสดงวาไดติดตั้งไวในอุปกรณ BlackBerry® แลว

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว

สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

ใชพื้นที่เขาถึงอยางรวดเร็วเพื่อเขาใชตัวเลือกยอดนิยม

ไฮไลตและคลิกบนพื้นที่ดานบนของหนาจอหลักเพื่อเขาใชตัวเลือก เชน การเปลี่ยนเสียงเรียก
เขา, ตั้งคาการเตือน, การดูการแจง และการเปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย

ดูแอปพลิเคชันและโฟลเดอรทั้งหมดบนหนาจอหลัก หรือยอมุมมองและดูวอลลเปเปอร

บนแถบนำทาง ใหคลิก ทั้งหมด

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

18

background image

สลับไปยังแอปพลิเคชันอื่น

กดปุม

คางไว คลิกแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ: แอปพลิเคชันอื่นอาจกำลังทำงานโดยไมแสดงผล

เปดแอปพลิเคชันดวยปุมเลือก

กดปุมเลือกที่ดานขางของอุปกรณ
หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดแอปพลิเคชันที่เปดดวยปุมเลือกได

ใชเมนูปอปอัป

เมนูปอปอัปมีการดำเนินการทั่วไป และปรากฏที่กลางของหนาจอ ตัวอยางเชน คุณสามารถใช
เมนูปอปอัปในขอความเพื่อจัดไฟล สงตอ หรือตอบกลับขอความได ในการเปดเมนูปอปอัป ให
กดคางที่แทร็คแพด ในการเลือกคำสั่ง ใหคลิกที่แทร็คแพด

สลับไปยังมุมมอง รายการโปรด, มีเดีย, ดาวนโหลด, และ ความถี่

บนหนาจอหลัก ใหไฮไลต ทั้งหมด บนแถบนำทางและเลื่อน นิ้วของคุณไปทางซายหรือขวาบน
แทร็คแพด

เพิ่มแอปพลิเคชันในมุมมอง รายการโปรด

ไฮไลตแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร กดปุม

> ทำเครื่องหมายเปน

รายการโปรด

เปลี่ยนตัวเลือกของหนาจอหลัก เชน วอลลเปเปอร

กดปุมเมนู

บนหนาจอหลัก > ตัวเลือก

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ใหแอปพลิเคชันทำงานตอไปและเปลี่ยนไปที่แอปพลิเคชันอื่น, 197

กำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุมเลือก, 182

เปลี่ยนการแสดงผลเมื่อคุณพิมพบนหนาจอหลัก, 24

เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง

สัญลักษณแสดงแจงใหทราบวามีสิ่งใหมหรืออัปเดต เชน ขอความใหม, ขอความเสียง, หรือฟด หรือแจงสถานะของบางสิ่ง เชน แบตเตอรี่หรือการเชื่อมตอเครือขาย สัญลักษณแสดงมักปรากฏบนไอ

คอนแอปพลิเคชัน, เนื้อหาใหมในแอปพลิเคชัน และที่ดานบนของหนาจอหลัก

ลบสัญลักษณแสดงรายการใหม

เปดรายการที่มีสัญลักษณแสดงทีละรายการ เชน ในการลบออกจากไอคอนขอความ คลิก
ไอคอน

ลบสัญลักษณแสดงขอความที่ไมไดเปด

ในแอปพลิเคชันขอความ ใหดำเนินการหนึ่งขอหรือมากกวาดังตอไปนี้:

เปดขอความทั้งหมดโดยการคลิกบนขอความ หากไมพบขอความที่ไมไดเปดทั้งหมดใน
กลองขาเขา ใหดูในโฟลเดอรขอความ

ตั้งคาขอความเปนเปดอานแลว ไฮไลตขอความ กดปุม

> ตั้งคาเปดอานแลว

ตั้งคาขอความที่อยูกอนหนาวันที่ทั้งหมดเปนเปดอานแลว ไฮไลตฟลดวันที่ กดปุม

> ตั้งคาเปดแลวทั้งหมด

ระบุสัญลักษณแสดง

คุณสามารถระบุสัญลักษณแสดงโดยการดูไอคอนแอปพลิเคชันที่สัญลักษณแสดงระบุถึง
ในการดูรายการเต็มของแอปพลิเคชันและไอคอนในอุปกรณ บนหนาจอหลักหรือใน
โฟลเดอร ใหคลิกไอคอน ตัวเลือก คลิก อุปกรณ > การจัดการแอปพลิเคชัน

สำหรับรายการสัญลักษณแสดงทั้งหมดของ BlackBerry® โปรดไปที่

www.blackberry.com/docs/smartphones

คลิกรุนอุปกรณของคุณ และคลิกไอคอนคูมือ

ไอคอนและสัญลักษณแสดง

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

19

background image

เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่

สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

ตั้งคาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณของคุณใหปดเครื่องเมื่อคุณไมไดใชเปนเวลานานได เชน เมื่อคุณเขา
นอน ขอมูลที่คุณไดรับเมื่ออุปกรณปดเครื่องอยูจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณเปดเครื่อง

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก อุปกรณ > เปด/ปดอัตโนมัติ

ตั้งคาใหไฟแบ็คไลทสวางในระยะเวลาที่สั้นลงและลดความสวางลง

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก แสดง > การแสดงบนหนาจอ

ปดการเชื่อมตอเครือขายที่คุณไมไดใช

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอบนหนาจอหลัก หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ
คลิกการเชื่อมตอเครือขายเพื่อลางชองทำเครื่องหมาย

ปดแอปพลิเคชันเมื่อคุณใชเสร็จแลว
เมื่อคุณเปลี่ยนจากแอปพลิเคชันหนึ่งไปยังอีกแอปพลิเคชันหนึ่ง แอปพลิเคชันบางอยาง เชน
แอปพลิเคชันเบราเซอรหรือแอปพลิเคชันเพลง จะทำงานตอไปซึ่งจะใชพลังงานแบตเตอรี่

ในแอปพลิเคชัน ใหกดปุม

> ปด

สลับการแจงแบบสั่นเปนการแจงดวยเสียงหรือการแจงของ LED, ลดระดับเสียงของการแจง
ดวยเสียง หรือเลือกเสียงเรียกเขาที่สั้นลง

คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน

ลบขอความตนฉบับออกจากขอความตอบกลับ

เมื่อคุณตอบกลับขอความ ใหกดปุม

> ลบขอความตนฉบับ

หากอุปกรณของคุณมีแฟลชกลอง ใหปดแฟลช

คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก คลิกไอคอนแฟลชที่ดานลางของหนาจอจนกระทั่ง
สัญลักษณแสดง ปดแฟลช ปรากฏขึ้น

ดูแลใหสวนเชื่อมตอแบตเตอรี่ของคุณสะอาดอยูเสมอ
การดูแลแบตเตอรี่ใหสะอาดอยูเสมอชวยยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ของคุณ

ทุกสองสามเดือน ใหใชไมพันสำลีหรือผาแหงเพื่อทำความสะอาดหนาสัมผัสโลหะที่แบตเตอรี่
และอุปกรณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตั้งคาอุปกรณของคุณเพื่อเปด และปดเครื่องโดยอัตโนมัติ, 222

ตั้งคาตัวเลือกสำหรับไฟแบ็คไลท, 186

เปดหรือปดการเชื่อมตอเครือขาย, 204

เปลี่ยนเสียงเรียกเขา ตัวแจง หรือระบบเตือนของคุณ, 9

ลบขอความตนฉบับออกจากขอความตอบกลับ, 57

เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางและการประหยัดพื้นที่เก็บขอมูล

พยายามใหอุปกรณ BlackBerry® ของคุณมีที่เก็บขอมูลแอปพลิเคชันวางอยางนอย 400 KB หากคุณพบวาอุปกรณของคุณประมวลผลชาผิดปกติ ใหลองเพิ่มพื้นที่วางในที่เก็บขอมูลโดยการลบไฟลที่

คุณไมตองการ การเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับขอความอีเมล รายการบันทึกปฏิทิน และไฟลมีเดียอาจชวยคุณประหยัดพื้นที่เก็บขอมูลได
สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

ตรวจสอบพื้นที่เก็บขอมูลวางที่คุณมีอยู

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก อุปกรณ > การเก็บขอมูล

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

20

background image

ลบไฟลที่ไมจำเปน

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คนหาและไฮไลตไฟล กดปุม

>

ลบ

ลบประวัติการเบราสและลางแคช

คลิกไอคอน เบราเซอร ในหนาจอหลัก กดปุม

> ตัวเลือก ไปที่สวน ลางขอมูลการเบราส

ลดระยะเวลาการจัดเก็บขอความอีเมล และรายการบันทึกปฏิทินในอุปกรณของคุณ

คลิกไอคอน ขอความ หรือไอคอน ปฏิทิน บนหนาจอหลัก กดปุม

> ตัวเลือก

หยุดการจัดเก็บขอความที่สงในอุปกรณของคุณ

คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก กดปุม

> ตัวเลือก > การกำหนดอีเมล

รับสวนแรกของขอความอีเมลที่ยาวเทานั้น และเลือกวาจะดาวนโหลดเพิ่มเติมหรือไม

คลิกไอคอน ขอความ ในหนาหลัก กดปุม

> ตัวเลือก > การแสดงขอความและการดำเนิน

การ

จัดเก็บไฟลในมีเดียการดของอุปกรณ

อุปกรณ BlackBerry ของคุณสนับสนุนมีเดียการดไดถึง 32 GB สนับสนุนเฉพาะมีเดียการด
microSD เทานั้น

ลดขนาดรูปภาพที่คุณถาย

คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก กดปุม

> ตัวเลือก

Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ดูปริมาณพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูบนอุปกรณของคุณ, 224

ยาย เปลี่ยนชื่อ หรือลบไฟล, 106

ลบขอมูลการเบราส, 143

ตั้งคาวาจะใหอุปกรณของคุณจัดเก็บขอความไวนานเทาใด, 65

เปลี่ยนจำนวนวันในการจัดเก็บรายการบันทึกปฏิทินของอุปกรณของคุณ, 156

หยุดจัดเก็บขอความในอุปกรณของคุณที่สงมาจากคอมพิวเตอรของคุณ, 65

หยุดจัดเก็บขอความในคอมพิวเตอรของคุณที่สงมาจากอุปกรณของคุณ, 65

รับเฉพาะสวนแรกของขอความอีเมลที่ยาว, 63

เปลี่ยนขนาดรูปภาพที่คุณถาย, 119

หนวยความจำแอปพลิเคชันในอุปกรณของคุณเหลือนอย, 226

เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย

คุณสามารถทำตามขั้นตอนงายๆ เพื่อเปนการปกปองขอมูลของคุณบนอุปกรณ BlackBerry® จากการความเสียหายได เชน หลีกเลี่ยงการทิ้งอุปกรณไวโดยไมมีคนดูแล
Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวใน

คอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได
สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

ตั้งคารหัสผาน

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก การรักษาความปลอดภัย > รหัสผาน

เขารหัสผูติดตอและไฟล

คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขา
รหัส

สำรองขอมูลในอุปกรณ

ใชเครื่องมือการสำรองขอมูลใน BlackBerry® Desktop Software ในการสำรองขอมูลในอุปกรณ
ในการดาวนโหลด BlackBerry Desktop Software จากเครื่องคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่

www.blackberry.com/desktop

แลวเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคอมพิวเตอรของคุณ

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

21

background image

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ตั้งคารหัสผานอุปกรณ, 235

เปดการเขารหัส, 126

เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร

BlackBerry® Device Software และ BlackBerry® Desktop Software ที่อัปเดตจะออกมาเปนระยะ และคุณสามารถอัปเดตซอฟตแวรจากคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนของคุณได Research In Motion

ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟลสำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวในคอมพิวเตอรจะชวย

ใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในอุปกรณไดในกรณีที่อุปกรณสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได
สำหรับคำแนะนำแบบเต็ม ใหคลิกลิงคใต ขอมูลที่เกี่ยวของ ที่ดานลาง

คลิกเพื่อดูวามีซอฟตแวรอุปกรณ BlackBerry Device Software ที่อัปเดตซึ่งคุณสามารถ
ดาวนโหลดผานเครือขายไดหรือไม

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรุนอุปกรณของคุณ คลิกไอคอน ตัวเลือก
ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร คลิก อุปกรณ > อัปเดตซอฟตแวร

อัปเดต BlackBerry Device Software จากคอมพิวเตอรของคุณ

เชื่อมตออุปกรณกับคอมพิวเตอร และดวยคอมพิวเตอรของคุณ ใหไปที่:

www.blackberry.com/

software

คลิก BlackBerry Device Software และไปตามลิงคเพื่ออัปเดตซอฟตแวร

ตั้งคา BlackBerry Desktop Software เพื่อตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

สำหรับคำแนะนำ ใหดูวิธีใชใน BlackBerry Desktop Software

อัปเดต BlackBerry Desktop Software

ไปที่

www.blackberry.com/desktopsoftware

ขอมูลที่เกี่ยวของ

BlackBerry Device Software, 201

ไปที่แอปพลิเคชันติดตั้ง

แอปพลิเคชันติดตั้งชวยคุณเรียนรูเกี่ยวกับการนาวิเกตและการพิมพ เปลี่ยนตัวเลือกเพื่อปรับแตงอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ และตั้งคาการเชื่อมตอเครือขาย เชน การเชื่อมตอ Bluetooth® คุณยัง

สามารถตั้งคาอีเมลแอดเดรสและบัญชีเครือขายสังคมไดดวย แอปพลิเคชันติดตั้งควรปรากฏโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่เปดอุปกรณของคุณ

1. หากแอปพลิเคชันติดตั้งไมปรากฏโดยอัตโนมัติ คลิกไอคอน ติดตั้ง บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิกที่สวนเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือก หรือตอบชุดคำถามสั้นๆ ที่จะชวยคุณตั้งคาตัวเลือก