BlackBerry Bold 9650 - ฉันไม่สามารถรันหรือส่งรายงานการวินิจฉัยได้

background image

ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ลองทำการรันรายงานการวินิจฉัยอีกครั้ง ในรายงานการวินิจฉัย ใหกดปุม

> ทำขั้นตอนทั้งหมดซ้ำ

ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

หากคุณไมสามารถสงรายงานการวินิจฉัยไปยังอีเมลแอดเดรสได ใหลองสงรายงานไปยัง PIN ในทำนองเดียวกัน หากคุณไมสามารถสงรายงานการวินิจฉัยไปยัง PIN ได ใหลองสงรายงานไปยัง

อีเมลแอดเดรส