BlackBerry Bold 9650 - ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ

background image

ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ

ผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณอาจสงสมุดบริการมายังอุปกรณ BlackBerry® ผานเครือขายไรสายเพื่อเพิ่มบริการหรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในอุปกรณของคุณ
หากบัญชีอีเมลของคุณใช BlackBerry® Enterprise Server คุณสามารถรับสมุดบริการในอุปกรณของคุณไดโดยใช BlackBerry® Desktop Software สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน

BlackBerry Desktop Software
1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก อุปกรณ > การตั้งคาระบบขั้นสูง > สมุดบริการ

3. ไฮไลตสมุดบริการ

4. กดปุม

• ในการยอมรับสมุดบริการ ใหคลิก ยอมรับ

• ในการลบสมุดบริการ ใหคลิก ลบ

• ในการเรียกคืนสมุดบริการ ใหคลิก ยกเลิกการลบ