BlackBerry Bold 9650 - เปิดการเข้ารหัส

background image

เปดการเขารหัส

ในการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ BlackBerry® คุณตองตั้งรหัสผานสำหรับอุปกรณของคุณ
คุณอาจไมสามารถเขารหัสไฟลในอุปกรณของคุณได ขึ้นอยูกับจำนวนพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูสำหรับการจัดเก็บไฟลในอุปกรณ

1. คลิกไอคอน ตัวเลือก ในหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2. คลิก การรักษาความปลอดภัย > การเขารหัส

3. ในการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ ในสวน หนวยความจำอุปกรณ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย เขารหัส

4. ในการเขารหัสไฟลที่ถูกเก็บไวในมีเดียการดและในอุปกรณของคุณ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย มีเดียการด แลวดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชคียการเขารหัสที่อุปกรณของคุณสรางขึ้น ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน คียบนอุปกรณ

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชรหัสผานอุปกรณของคุณ ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน รหัสผานอุปกรณ

• ในการเขารหัสไฟลโดยใชคียเขารหัสและรหัสผานอุปกรณ ใหเปลี่ยนฟลด โหมด เปน รหัสผานอุปกรณและคียบนอุปกรณ

5. ในการเขารหัสไฟลมีเดีย เชน รูปภาพ เพลง และวิดีโอ ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย รวมไฟลมีเดีย

6. กดปุม

> บันทึก

ในการหยุดการเขารหัสขอมูลในอุปกรณ ใหลางชองทำเครื่องหมาย หนวยความจำอุปกรณ ในการหยุดการเขารหัสไฟล ใหลางชองทำเครื่องหมาย มีเดียการด