BlackBerry Bold 9650 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole

background image

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกม Word Mole

เกี่ยวกับเกม Word Mole

วัตถุประสงคของเกม Word Mole® คือ สรางคำศัพทโดยใชตัวอักษรที่อยูในสวน หากคุณสรางคำศัพทโดยใชตัวอักษรที่อยูดานบน ดานลาง หรือดานขางตัวอักษรอื่นๆ ในสวน คุณจะไดรับตัวอักษร

ตัวใหมที่คุณสามารถสรางคำศัพทใหมได แตจะมีหลุมปรากฏขึ้นในสวน การสรางคำศัพทใหมจะทำไดยากขึ้น คุณสามารถแทนที่หลุมดวยตัวอักษรตัวใหมโดยสรางคำศัพทที่ใชตัวอักษรที่อยูขาง

หลุม
ในเกมที่มีผูเลนคนเดียว คุณตองเลนในระดับตางๆ ใหจบโดยสงคำศัพทใหเพียงพอเพื่อใหถึงเปาหมายคะแนนที่กำหนดไวกอนที่เวลาจะหมดลง ในเกมฝกหัด คุณสามารถเลนเกมไดโดยไมมีการจำกัด

เวลา ในเกมที่มีผูเลนหลายคน คุณจะแขงขันกับผูเลนอื่นเพื่อใหไดชัยชนะ เชน สงคำที่ยาวที่สุด หรือรับจำนวนหลุมนอยที่สุด

สรางคำศัพท

1. คลิกตัวอักษรแตละตัวในคำศัพท

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• ในการสงคำศัพท ใหกดปุม บนแปนพิมพ

• หากตองการยกเลิกการเลือกตัวอักษร คลิกตัวอักษรอีกครั้ง

• ในการยกเลิกการเลือกตัวอักษรทั้งหมด ใหกดปุม

การใหคะแนนในเกม Word Mole

ความยาวคำศัพท:

สรางคำศัพทที่ยาวขึ้นเพื่อใหไดคะแนนมากขึ้น และไดรับโบนัสตัวอักษรผัก

การใชตัวอักษร:

ใชตัวอักษรที่ไมใชบอยๆ เพื่อใหไดคะแนนมากขึ้น

ความเร็ว:

เลนในระดับตางๆ จนจบใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำไดเพื่อใหไดคะแนนมากขึ้น

ตัวอักษรโบนัสน้ำ:

ใชตัวอักษรโบนัสน้ำในคำศัพทเติมลงในกระปองรดน้ำตนไม

กระปองรดน้ำตนไม:

เติมน้ำในกระปองรดน้ำตนไมเพื่อปลูกตัวอักษรโบนัสผัก

ตัวอักษรโบนัสผัก:

ใชตัวอักษรโบนัสผักในคำศัพทเพื่อใหไดคะแนนโบนัส หากตองการใหไดคะแนนโบนัสมากขึ้น ใชตัวอักษรโบนัสผักหลายตัวในคำศัพทหนึ่งคำ

คูมือผูใช

เกม Word Mole

280

background image

ตัวอักษรโบนัสดาว:

ใชตัวอักษรโบนัสดาวในคำศัพทเพื่อใหไดคะแนนโบนัส

ตัวอักษรโบนัสเวลา:

ใชตัวอักษรโบนัสเวลาในคำศัพทเพื่อเพิ่มเวลาโบนัส

ปรับระดับเสียง

หากตองการเพิ่มระดับเสียง ใหกดปุม เพิ่มระดับเสียง ที่ดานขวาของอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ

หากตองการลดระดับเสียง ใหกดปุม ลดระดับเสียง ที่ดานขวาของอุปกรณของคุณ

หากตองการปดเสียง ใหกดปุม

ที่ดานบนของอุปกรณของคุณ หากตองการเลิกปดเสียง ใหกดปุม

อีกครั้ง หากคุณกดปุม

ระหวางการโทร อุปกรณจะปดเสียงการโทรโดยให

คุณไดยินเสียงในสาย แตอีกฝายหนึ่งจะไมไดยินเสียงของคุณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดเสียงโทรศัพท, 36

ขยายระดับเสียงโดยใชคุณสมบัติเพิ่มเสียง, 113

ปรับปรุงคุณภาพเสียงของไฟลมีเดีย, 113