BlackBerry Bold 9650 - เกมที่มีผู้เล่นหลายคน

background image

เกมที่มีผูเลนหลายคน

เชิญผูเลน

1. คลิกไอคอน Word Mole บนหนาจอหลัก, ในโฟลเดอร เกม

2. คลิก เกมใหม > ผูเลนหลายคน > เชิญ

3. คลิกที่ผูติดตอ

4. คลิก ตกลง
เมื่อผูเลนยอมรับการเชิญ สัญลักษณสีเขียวจะปรากฏขึ้นขางชื่อหนาจอ ในการเริ่มตนเลนเกม คลิก เริ่มเกม

ยอมรับการเชิญ

ในการเชิญเพื่อเลนเกม Word Mole® คลิก ยอมรับ
หากตองการเริ่มเลนเกม คลิก พรอม รอใหเกมเริ่มตนขึ้น

ตั้งคาตัวเลือกเกมที่มีผูเลนหลายคน

ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปนผูจัดการเกม
1. บนหนาจอการตั้งคาเกมที่มีผูเลนหลายคน คลิก ตัวเลือก

2. ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากตองการตั้งคาความยาวของเกม ตั้งคาฟลด เปาหมายคะแนน

• หากตองการตั้งคาฤดูกาลของเกม ตั้งคาฟลด ฤดูกาล

• หากตองการตั้งคาโบนัสของเกม ตั้งคาฟลด โบนัส

3. คลิก ตกลง

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ฉันไมสามารถเชื่อมตอกับเกมที่มีผูเลนหลายคนได, 283

เปลี่ยนชื่อหนาจอของคุณ

1. บนหนาจอการตั้งคาเกมที่มีผูเลนหลายคน คลิกชื่อหนาจอของคุณ

2. คลิก เปลี่ยนชื่อหนาจอ

3. พิมพชื่อหนาจอใหม

4. กดปุม

สนทนากับผูเลนอื่น

1. บนหนาจอการตั้งคาเกมที่มีผูเลนหลายคน ในฟลด สนทนา พิมพขอความ

คูมือผูใช

เกม Word Mole

282

background image

2. กดปุม

ตรวจสอบสถิติของผูเลน

1. บนหนาจอการตั้งคาเกมที่มีผูเลนหลายคน คลิกผูเลน

2. คลิก แสดงสถิติ

ลบผูเลน

ในการดำเนินการนี้ คุณตองเปนผูจัดการเกม
1. บนหนาจอการตั้งคาเกมที่มีผูเลนหลายคน คลิกผูเลน

2. คลิก ลบผูเลน