BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา: เบราเซอร์

background image

การแกปญหา: เบราเซอร

ไมมีเบราเซอรในอุปกรณของฉัน

คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแผนบริการแบบไรสายของคุณ
ตรวจสอบวาอุปกรณ BlackBerry® ของคุณเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

คูมือผูใช

เบราเซอร

147

background image

ฉันไมสามารถเลนเพลงหรือวิดีโอบนเว็บเพจได

อุปกรณ BlackBerry® ของคุณอาจไมสนับสนุนขนาดหรือรูปแบบไฟลของไฟลเพลงหรือวิดีโอ

ฉันไดรับพรอมตใหสลับเครือขายเมื่อสตรีมมิ่งเพลงหรือวิดีโอ

หากคุณไดรับพรอมตใหสลับเครือขาย คุณจะไมสามารถสตรีมเพลงหรือวิดีโอดวยการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่คุณกำลังใชได หากคุณสลับเครือขาย อาจมีคาบริการเพิ่มเติม สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอ

ผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ
ในการหยุดรับพรอมตนี้ ในตัวเลือกเบราเซอร ใหกดปุม

> ตัวเลือก ในสวน ทั่วไป ใต พรอมตกอน ลางชองทำเครื่องหมาย สลับไปที่เครือขายผูใหบริการมีเดียสตรีมมิ่ง

ฉันไมสามารถเปดแท็บใหมได

คุณอาจมีหนวยความจำที่ใชไดในอุปกรณ BlackBerry® ไมเพียงพอ ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

ปดแท็บที่คุณไมตองการ

ปดแอปพลิเคชันอื่นที่ไมตองการเปด

ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงานในพื้นหลัง, 197

เปด ปด หรือสลับระหวางแท็บ, 12

คูมือผูใช

เบราเซอร

148