BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา: เสียงเรียกเข้า เสียง และการเตือน

background image

การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน

อุปกรณของฉันเลนเสียงเรียกเขาหรือสั่นมากกวาที่คาดไว

สำหรับสายเรียกเขา จำนวนครั้งที่สั่นของอุปกรณ BlackBerry® ของคุณจะไมตามจำนวนครั้งที่คุณตั้งคาไวในโปรไฟลเสียง และจะไมมีการตั้งคาจำนวนเสียงเรียกเขาหากคุณไมไดสมัครใชงานวอยซ

เมล อุปกรณของคุณจะสั่นหรือเลนเสียงเรียกเขาจนกวาผูโทรเขาหรือเครือขายไรสายสิ้นสุดการเชื่อมตอ

อุปกรณของฉันไมเลนเสียงเรียกเขาหรือสั่นเมื่อฉันมีสายเรียกเขาหรือไดรับขอความ

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• คลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก ตรวจสอบวาไมไดตั้งคาโปรไฟลของคุณเปน ปดการเตือนทั้งหมด หรือ ไมมีเสียง

• หากคุณสรางการเตือนผูติดตอ ใหคลิกไอคอน โปรไฟลเสียงและการเตือน ในหนาจอหลัก คลิก เปลี่ยนเสียงและการเตือน > เสียงสำหรับผูติดตอ คลิกที่การเตือนผูติดตอ คลิก โทรศัพท

หรือ ขอความ ตรวจสอบวาไมไดตั้งคาฟลด ระดับเสียง เปน ไมมีเสียง และไมไดตั้งคาฟลด การสั่น เปน ปด

คูมือผูใช

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน

136

background image

เบราเซอร

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร

การเบราซเว็บเพจ

เยี่ยมชมเว็บเพจหรือคนหาในอินเทอรเน็ต

เบราเซอรมากกวาหนึ่งเบราเซอรอาจจะปรากฏในอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชเบรา

เซอรแตละเบราเซอร ใหติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ