BlackBerry Bold 9650 - การแก้ปัญหา:แป้นพิมพ์

background image

การแกปญหา:แปนพิมพ

ไมมีแอปพลิเคชันใดเปดเมื่อฉันกดปุมเลือก

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

• หากคุณยังไมไดดำเนิการ ใหกำหนดแอปพลิเคชันใหกับปุม

• ตรวจสอบวาคุณไมไดลบแอปพลิเคชันที่คุณกำหนดไวสำหรับปุม

คูมือผูใช

แปนพิมพ

183