BlackBerry Bold 9650 - สายเรียกซ้อน, การส่งต่อสาย และการบล็อคการโทร

background image

สายเรียกซอน, การสงตอสาย และการบล็อคการโทร

เปดสายเรียกซอน

ในการดำเนินการนี้ ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาซิมการดหรืออุปกรณ BlackBerry® ของคุณสำหรับบริการนี้
1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > สายเรียกซอน

3. เลือกชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน

4. กดปุม

> บันทึก

หากตองการปดสายเรียกซอน ใหลางชองทำเครื่องหมาย เปดใชงาน

เกี่ยวกับการสงตอสาย

หมายเลขโทรศัพทที่ใชสงตอสายหนึ่งหมายเลขหรือมากกวาอาจมีอยูบนซิมการด หรืออุปกรณ BlackBerry® ของคุณแลว ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ คุณอาจไมสามารถเปลี่ยนหรือ

ลบหมายเลขโทรศัพทเหลานี้หรือเพิ่มหมายเลขใหมได
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

สงตอสาย

ในการดำเนินการนี้ ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาซิมการดหรืออุปกรณ BlackBerry® ของคุณสำหรับบริการนี้
1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > การสงตอสาย

• ในการสงตอสายทั้งหมดไปยังหมายเลขที่ใชสงตอสาย ใหเปลี่ยนฟลด สงตอสาย เปน เสมอ เปลี่ยนฟลด สงตอทุกสาย เปนหมายเลขที่ใชสงตอสาย

• ในการสงตอเฉพาะสายที่ไมไดรับเทานั้น ใหเปลี่ยนฟลด สงตอสาย เปน ตามที่กำหนด เปลี่ยนฟลด หากไมวาง, หากไมมีการตอบกลับ และ หากติดตอไมได เปนหมายเลขที่ใชสงตอ

3. กดปุม

> บันทึก

การตั้งคาการสงตอสายของคุณจะใชกับสายเรียกเขาตอมาทั้งหมด จนกวาคุณจะเปลี่ยนการตั้งคาอีกครั้ง
ในการหยุดการสงตอสาย ใหเปลี่ยนฟลด สงตอสาย เปน ไม

เพิ่ม เปลี่ยน หรือลบหมายเลขที่ใชสงตอสาย

ในการดำเนินการนี้ ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาซิมการดหรืออุปกรณ BlackBerry® ของคุณสำหรับบริการนี้

คูมือผูใช

โทรศัพท:

41

background image

1. กดปุม สง จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > สงตอสาย

3. กดปุม

• ในการเพิ่มหมายเลขที่ใชสงตอสาย ใหคลิก หมายเลขใหม พิมพหมายเลขโทรศัพท กดปุม บนแปนพิมพ

• ในการเปลี่ยนหมายเลขที่ใชสงตอสาย ใหคลิก แกไขหมายเลข ไฮไลตหมายเลขโทรศัพท กดปุม

> แกไข เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท กดปุม บนแปนพิมพ

• ในการลบหมายเลขที่ใชสงตอสาย ใหคลิก แกไขหมายเลข คลิกหมายเลขโทรศัพท คลิก ลบ

4. กดปุม

> ปด

เกี่ยวกับการบล็อคการโทร

คุณสามารถบล็อคสายเรียกเขาทั้งหมด หรือบล็อคสายเรียกเขาเมื่อโรมมิ่งโดยใชคุณสมบัติการโทรที่ถูกบล็อค คุณยังสามารถบล็อคสายเรียกเขาทั้งหมดและการโทรระหวางประเทศขาออกทั้งหมด

หรือคุณสามารถบล็อคการโทรระหวางประเทศขาออกเฉพาะเมื่อคุณโรมมิ่ง
ในการใชคุณสมบัติการโทรที่ถูกบล็อค อุปกรณ BlackBerry® ของคุณตองใชซิมการด และผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาซิมการดของคุณสำหรับบริการนี้ และใหรหัสผานบล็อคการ

โทรกับคุณ คุณสมบัตินี้อาจไมไดรับการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูใหบริการอุปกรณไรสายและเครือขายไรสายของคุณ

บล็อคการโทร

ในการดำเนินการนี้ อุปกรณ BlackBerry® ของคุณตองใชซิมการด และผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณตองตั้งคาซิมการดของคุณสำหรับบริการนี้ และใหรหัสผานบล็อคการโทรกับคุณ
1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > ปองกันการโทร

3. ไฮไลตตัวเลือกการบล็อคการโทร

4. กดปุม

> เปดใช

5. พิมพรหัสผานบล็อคการโทรของคุณ
หากตองการหยุดการบล็อคการโทร ใหไฮไลตตัวเลือกการบล็อคการโทร กดปุม

> เลิกใช

เปลี่ยนรหัสผานบล็อคการโทร

1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ตัวเลือก > ปองกันการโทร

3. กดปุม

> เปลี่ยนรหัสผาน