BlackBerry Bold 9650 - หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข

background image

หมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข

เกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพทหลายหมายเลข

เมื่อคุณใชหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลขกับอุปกรณ BlackBerry® ของคุณ คุณสามารถสลับหมายเลขโทรศัพทที่คุณใชเปนหมายเลขโทรศัพทที่ใชงานของคุณได คุณสามารถใชหมายเลข

โทรศัพทหลายหมายเลขกับอุปกรณของคุณไดในสถานการณตอไปนี้:

อุปกรณของคุณใชซิมการด และซิมการดสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข

ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณไดตั้งคาอุปกรณของคุณใหสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข

ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณใหหมายเลขโทรศัพท และหนวยงานของคุณใหหมายเลขโทรศัพท BlackBerry® MVS Client

หากซิมการดของคุณสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข คุณสามารถโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพทที่ใชงานของคุณเทานั้น แตคุณสามารถรับสายหมายเลขโทรศัพทไดทุก

หมายเลข หากคุณอยูระหวางการโทร คุณสามารถรับสายไดเฉพาะหมายเลขโทรศัพทที่ใชงานเทานั้น และสายจากหมายเลขโทรศัพทอื่นๆ จะไดรับสัญญาณไมวางหรือถูกสงไปยังวอยซเมล
ผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณไดตั้งคาอุปกรณของคุณใหสนับสนุนหมายเลขโทรศัพทมากกวาหนึ่งหมายเลข คุณสามารถโทรออกและรับสายหมายเลขโทรศัพทที่ใชงานของคุณเทานั้น สายจาก

หมายเลขโทรศัพทอื่นๆ จะไดรับสัญญาณไมวางหรือถูกสงไปยังวอยซเมล
หากผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณใหหมายเลขโทรศัพท และหนวยงานของคุณใหหมายเลขโทรศัพท BlackBerry MVS Client คุณสามารถโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพทที่ใชงานของคุณ

เทานั้น แตคุณสามารถรับสายหมายเลขโทรศัพทไดทุกหมายเลข หากคุณอยูระหวางการโทร คุณสามารถรับสายไดทุกหมายเลข
ถาแผนบริการแบบไรสายของคุณสนับสนุนการสงขอความตัวอักษร หมายเลขโทรศัพทหมายเลขแรกที่ปรากฏอยูดานบนสุดของรายการดรอปดาวนที่ดานบนของหนาจอในแอปพลิเคชันโทรศัพท

จะเปนหมายเลขโทรศัพทที่คุณสงและรับขอความตัวอักษร
คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกสายเรียกซอน, การสงตอสาย และวอยซเมลของหมายเลขโทรศัพทแตละหมายเลขที่ใชกับอุปกรณของคุณได

สลับหมายเลขโทรศัพทที่ใชงาน

1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. คลิกหมายเลขโทรศัพทของคุณที่ดานบนของหนาจอ

3. คลิกหมายเลขโทรศัพทที่คุณตองการตั้งคาเปนหมายเลขโทรศัพทที่ใชงาน

ขอมูลที่เกี่ยวของ

หมายเลขโทรศัพทของฉันปรากฏขึ้นเปนหมายเลขที่ไมรูจักในแอปพลิเคชันโทรศัพท, 50

ฉันไมสามารถโทรออกหรือรับสายได, 50