BlackBerry Bold 9650 - โทรด่วน

background image

โทรดวน

ตั้งคาโทรดวนสำหรับผูติดตอ

1. กดปุม สง จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ดู > รายชื่อโทรดวน

3. ในรายชื่อ เบอรโทรดวน ใหคลิกปุมที่ไมไดกำหนด

4. คลิกที่ผูติดตอ

5. หากจำเปน ใหคลิกหมายเลขโทรศัพทของผูติดตอนั้น
ในการโทรออกโดยใชการโทรดวน ใหกดปุมที่คุณกำหนดใหกับผูติดตอคางไวจากแอปพลิเคชันโทรศัพท หนาจอหลัก ขอความ หรือรายการขอความ

เปลี่ยนผูติดตอที่กำหนดใหกับปุมโทรดวน

1. กดปุม

จากหนาจอหลัก

2. กดปุม

> ดู > รายชื่อโทรดวน

3. ไฮไลตผูติดตอหรือหมายเลขโทรศัพท

4. กดปุม

คูมือผูใช

โทรศัพท:

40

background image

• หากตองการเปลี่ยนผูติดตอที่กำหนดใหกับปุมโทรดวน ใหคลิก แกไข คลิกผูติดตอใหม

• หากตองการระบุผูติดตอใหกับปุมโทรดวนอื่น ใหคลิก ยาย ในรายการ เบอรโทรดวน คลิกปุมโทรดวนใหม

• ในการลบผูติดตอออกจากรายการ เบอรโทรดวน ใหคลิก ลบ