BlackBerry Bold 9650 - แคปซูล BrickBreaker

background image

แคปซูล BrickBreaker

ยาว:

แคปซูลนี้ทำใหไมตียาวขึ้น

ชา:

แคปซูลนี้ทำใหลูกบอลชาลง

ปน:

แคปซูลนี้ทำใหคุณสามารถยิงกระสุนสามนัดไปที่กลองได ซึ่งกระสุนสามารถทำลายกลองที่แข็งได

เลเซอร:

แคปซูลนี้ทำใหคุณสามารถยิงแสงเลเซอรอยางไมจำกัดไปที่กลองได

หลายลูก:

แคปซูลนี้ทำใหมีลูกบอลสี่ลูกในการเลน

จับ:

แคปซูลนี้ทำใหคุณสามารถจับ และพักลูกบอลไวได

พลิก:

แคปซูลนี้เปลี่ยนทิศทางของไมตี

โอบรอบ:

แคปซูลนี้ทำใหคุณสามารถขยับไมตีทะลุขอบหนาจอได

ระเบิด:

แคปซูลนี้ทำลายกลองถัดไปที่คุณตี และทำใหกลองใกลเคียงไดรับความเสียหาย

ชีวิต:

แคปซูลนี้ใหคุณมีชีวิตเพิ่ม

คูมือผูใช

BrickBreaker

277