BlackBerry Bold 9650 - Gỡ rối: Đồng hồ

background image

Gỡ rối: Đồng hồ

Thời gian trên điện thoại của tôi không chính xác

1. Trên Màn hình chính hoặc trong thư mục Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Đồng hồ.
2. Bấm phím

> Cài Thời gian.

3. Hãy thử một trong các thao tác sau:

Nếu trường Cài Thời Gian được đặt là tự động, hãy bấm phím

> Cập Nhật Thời Gian.

Nếu bạn đã đi đến một múi giờ khác, hãy cài trường Múi giờ để hiển thị đúng múi giờ.

Nếu bạn đang ở một khu vực mà gần đây đã thay đổi thời gian theo mùa hoặc đã chuyển sang một múi giờ
khác, bạn có thể cần cập nhật dữ liệu múi giờ trên điện thoại BlackBerry®. Để cập nhật dữ liệu múi giờ, hãy
bấm phím

> Nhận Cập nhật Múi giờ. Để tính năng này được hỗ trợ, gói dịch vụ không dây của bạn

phải có các dịch vụ dữ liệu (như email hoặc dịch vụ trình duyệt). Nếu tài khoản email của bạn sử dụng
BlackBerry® Enterprise Server, bạn có thể không cập nhật được dữ liệu múi giờ. Để biết thêm thông tin, hãy
liên hệ với người quản trị.

Các chủ đề liên quan

Cài ngày giờ, 187
Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ, 188

Hướng Dẫn Sử Dụng

Đồng hồ

190