BlackBerry Bold 9650 - Hòa hợp email qua mạng không dây

background image

Hòa hợp email qua mạng không dây

Bạn có thể cài tùy chọn Hòa hợp Không dây cho mỗi địa chỉ email được kết hợp với điện thoại BlackBerry® của
bạn.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Tin nhắn.
2. Bấm phím

> Tùy chọn > Hòa Hợp Email.

3. Nếu trường Dịch vụ Tin nhắn xuất hiện, đặt trường này về tài khoản email thích hợp.
4. Chọn hộp chọn Hòa hợp Không dây.
5. Bấm phím

> Lưu.

Nếu điện thoại của bạn được kết hợp với một tài khoản email Microsoft® Outlook®, bạn phải sử dụng công cụ đồng
bộ hóa của BlackBerry® Desktop Software để hòa hợp email trong các thư mục cá nhân. Để biết thêm thông tin, hãy
xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Đồng bộ hóa

297