BlackBerry Bold 9650 - Quản lý xung đột đồng bộ hóa dữ liệu

background image

Quản lý xung đột đồng bộ hóa dữ liệu

Bạn có thể thay đổi cách giải quyết những xung đột xuất hiện trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp bằng cách
tắt đồng bộ hóa không dây, thay đổi tùy chọn giải quyết xung đột và đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp bằng cách sử dụng
công cụ đồng bộ hóa của BlackBerry® Desktop Software. Để biết thêm thông tin về quản lý xung đột xuất hiện trong
quá trình đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp, hãy xem mục Trợ giúp trong BlackBerry Desktop Software.