BlackBerry Bold 9650 - Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi

background image

Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi

Bật cuộc gọi chờ

Để thực hiện thao tác này, nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn phải cài đặt thẻ SIM hoặc điện thoại
BlackBerry® của bạn cho dịch vụ này.

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Cuộc gọi Chờ.

3. Chọn hộp chọn Bật.
4. Bấm phím

> Lưu.

Để tắt tính năng cuộc gọi chờ, bỏ chọn hộp chọn Bật.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

46

background image

Giới thiệu về chuyển tiếp cuộc gọi

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây, một hoặc nhiều số điện thoại chuyển tiếp cuộc gọi có thể đã khả
dụng trên thẻ SIM hoặc điện thoại BlackBerry® của bạn . Bạn có thể không thay đổi hoặc xóa được những số điện
thoại này hay thêm số điện thoại mới.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Để thực hiện thao tác này, nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn phải cài đặt thẻ SIM hoặc điện thoại
BlackBerry® của bạn cho dịch vụ này.

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Chuyển Tiếp Cuộc Gọi.

• Để chuyển tiếp tất cả các cuộc gọi tới số chuyển tiếp cuộc gọi, hãy thay đổi trường Chuyển Tiếp Cuộc Gọi

thành Luôn luôn. Đổi trường Chuyển Tiếp Tất Cả Cuộc Gọi thành một số điện thoại chuyển tiếp cuộc gọi.

• Để chuyển tiếp chỉ những cuộc gọi không được trả lời, hãy thay đổi trường Chuyển Tiếp Cuộc Gọi thành

điều kiện. Đổi trường Nếu Bận, Nếu Không Trả LờiNếu Ngoài Vùng Phủ Sóng thành một số điện thoại
chuyển tiếp cuộc gọi.

3. Bấm phím

> Lưu.

Cài đặt chuyển tiếp cuộc gọi áp dụng với tất cả các cuộc gọi đến sau đó, cho đến khi bạn thay đổi lại cài đặt.

Để dừng chuyển tiếp cuộc, hãy thay đổi trường Chuyển Tiếp Cuộc Gọi thành Không bao giờ.

Thêm, thay đổi hoặc xóa số chuyển tiếp cuộc gọi

Để thực hiện thao tác này, nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn phải cài đặt thẻ SIM hoặc điện thoại
BlackBerry® của bạn cho dịch vụ này.

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím Gửi.
2. Bấm phím

> Tùy chọn > Chuyển tiếp Cuộc gọi.

3. Bấm phím

.

• Để thêm số chuyển tiếp cuộc gọi, bấm Số Mới. Nhập số điện thoại. Bấm phím trên bàn phím.
• Để thay đổi số chuyển tiếp cuộc gọi, bấm Chỉnh sửa Số. Đánh dấu một số điện thoại. Bấm phím

>

Chỉnh sửa. Thay đổi số điện thoại. Bấm phím trên bàn phím.

• Để xóa số chuyển tiếp cuộc gọi, bấm Chỉnh sửa Số. Nhấp một số điện thoại. Nhấp Xóa.

4. Bấm phím

> Đóng.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Điện thoại

47

background image

Giới thiệu về chặn cuộc gọi

Tính năng chặn cuộc gọi cho phép bạn chặn tất cả các cuộc gọi đến hoặc chặn các cuộc gọi đến chỉ khi đang
chuyển vùng. Bạn cũng có thể chặn tất cả các cuộc gọi đi và tất cả các cuộc gọi đi quốc tế, hoặc bạn có thể chặn
các cuộc gọi đi quốc tế chỉ khi đang chuyển vùng.

Để sử dụng tính năng gọi bị chặn, điện thoại BlackBerry® của bạn phải sử dụng thẻ SIM và nhà cung cấp dịch vụ
không dây của bạn phải cài đặt thẻ SIM cho dịch vụ này và cung cấp cho bạn mật khẩu chặn cuộc gọi. Tùy vào nhà
cung cấp dịch vụ không dây và mạng không dây, tính năng này có thể không được hỗ trợ.

Chặn cuộc gọi

Để thực hiện thao tác này, điện thoại BlackBerry® của bạn phải sử dụng thẻ SIM, và nhà cung cấp dịch vụ không
dây phải cài đặt thẻ SIM của bạn cho dịch vụ này và cung cấp cho bạn một mật khẩu chặn cuộc gọi.

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Chặn Cuộc gọi.

3. Chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi.
4. Bấm phím

> Bật.

5. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi.

Để dừng chặn cuộc gọi, hãy chọn một tùy chọn chặn cuộc gọi. Bấm phím

> Tắt.

Thay đổi mật khẩu chặn cuộc gọi

1. Từ Màn hình chính, hãy bấm phím

.

2. Bấm phím

> Tùy chọn > Chặn Cuộc gọi.

3. Bấm phím

> Thay đổi Mật khẩu.